Onderwijs

 

Havistencompetent

De Breul neemt deel aan het samenwerkingsverband van Stichting Havisten Competent. De haco-scholen bieden een programma waarmee havisten zich beter kunnen voorbereiden op de overstap naar het hbo. Centraal in dat programma staat het werken aan competenties die de leerlingen nodig hebben in de tweede fase van het voortgezet onderwijs en het hbo. Het gaat dan om:

  • Het ontwikkelen van het eigen leerproces
  • Een beroepshouding ontwikkelen
  • Informatievaardigheden ontwikkelen
  • Probleemoplossend werken
  • Samenwerken

Het programma wordt doorlopen in klas 3 tot en met 5. Meer informatie over het haco-programma is te vinden in het downloadcentrum.

Actief burgerschap

Tot voor kort was de maatschappelijke stage  een verplicht onderdeel op het voortgezet onderwijs.  Hoewel de verplichting is komen te vervallen heeft De Breul in alle afdelingen maatschappelijke stageactiviteiten behouden. Maatschappelijke stage past namelijk uitstekend binnen de visie van de school op actief burgerschap.

De organisatie van de maatschappelijke stage wordt verzorgd door de docenten: A. (Albert) Jens en mevrouw G. (Gerda) Boekel.
Er is veel informatie over dit onderwerp te vinden op de website: www.samenlevenkunjeleren.nl 
Meer informatie over actief burgerschap is te vinden in het downloadcentrum.

Excellentieprogramma’s

De Breul wil een school zijn waar leerlingen hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen en indien leerlingen dat wensen excellentieprogramma’s te volgen. Dat kan op cognitief, sportief, cultureel of sociaal gebied.
In de onderbouw gaat het vooral om ontdekken van je talenten. Sterke leerlingen in de onderbouw van het atheneum en gymnasium kunnen deelnemen aan het Talent Ontwikkel Programma door TOP-uren te volgen. In de bovenbouw kunnen leerlingen een extra examenvak volgen, maar ook een apart diploma of certificaat behalen. Voor de moderne vreemde talen is er het Cambridge programma, het DELF programma voor Frans en het Goethe programma voor het vak Duits.  Het internationaliseringsproject Erasmus. Meer informatie over de excellentieprogramma’s en het Erasmusproject is te vinden in het downloadcentrum.

Bij de bètavakken werken we samen met het Junior College van de Universiteit Utrecht in het U-talent programma. Binnen de mavo kent De Breul een eigen bèta-excellentieprogramma onder de naam Eureka! Meer informatie is te vinden in het downloadcentrum.

Rapporten

Leerlingen ontvangen drie keer per jaar een rapport. Het rapportcijfer is een gemiddeld cijfer van alle toetsen, schriftelijke overhoringen, proefwerken, werkstukken enz. vanaf het begin van het schooljaar. Op het rapport staan naast het niveaucijfer nog twee andere gegevens, namelijk een inzet- en inzicht gegeven per vak.

Leerlingen en ouders kunnen ook op elk gewenst moment via hun inlogcode de cijferresultaten bekijken via Magister.

Bevorderingsnormen

Voor de bevorderingsnormen van alle afdelingen zie het downloadcentrum.

Lessentabel

In de onderbouw is het vakkenaanbod breed samengesteld. Bijzondere vakken zijn levensbeschouwelijke vorming, dramatische vorming, verzorging en techniek. Daarnaast worden er in de onderbouw rekenlessen gegeven om voldoende rekenvaardigheid te oefenen. In de bovenbouw kent De Breul veel keuze-examenvakken. Naast het in alle scholen gebruikelijke aanbod worden op de mavo, de havo en het vwo  twee kunstvakken extra aangeboden.
Andere bijzondere keuzevakken zijn hier informatica, natuur, leven en technologie en wiskunde D. In bovenbouw havo en vwo wordt ook levensbeschouwelijke vorming aangeboden.
De lessentabellen zijn te vinden in het downloadcentrum.

Lestijden

50 minuten 45 minuten
1e lesuur 08:30 – 09:20 1e lesuur 08:30 – 09:15
2e lesuur 09:20 – 10:10 2e lesuur 09:15 – 10:00
Pauze 10:10 – 10:30 Pauze 10:00 – 10:20
3e lesuur 10:30 – 11:20 3e lesuur 10:20 – 11:05
4e lesuur 11:20 – 12:10 4e lesuur 11:05 – 11:50
Pauze 12:10 – 12:40 Pauze 11:50 – 12:20
5e lesuur 12:40 – 13:30 5e lesuur 12:20 – 13:05
6e lesuur 13:30 – 14:20 6e lesuur 13:05 – 13:50
Pauze 14:20 – 14:30 Pauze 13:50 – 14:00
7e lesuur 14:30 – 15:20 7e lesuur 14:00 – 14:45
8e lesuur 15:20 – 16:10 8e lesuur 14:45 – 15:30
9e lesuur 16:10 – 17:00 9e lesuur 15:30 – 16:15

 

Vakantierooster 2016-2017

Herfstvakantie zaterdag 15 oktober t/m zondag 23 oktober 2016
Kerstvakantie zaterdag 24 december t/m zondag 8 januari 2017
Voorjaarsvakantie vrijdag 24 februari t/m zondag 5 maart 2017
Paas- en tulpvakantie vrijdag 14 april t/m zondag 30 april 2017
Bevrijdingsdag vrijdag 5 mei 2017
Hemelvaart donderdag 25 mei t/m zondag 28 mei 2017
Pinksteren maandag 5 juni 2017
Zomervakantie zaterdag 8 juli t/m zondag 20 augustus 2017

 

Vakantierooster 2017-2018

Herfstvakantie Maandag 16 oktober t/m vrijdag 20 oktober 2017
Kerstvakantie Maandag 25 december t/m vrijdag 5 januari 2018
Krokusvakantie Maandag 26 februari t/m vrijdag  2 maart 2018
Paasvakantie vrijdag 30 maart t/m maandag 2 april 2018
Meivakantie Maandag 23 april t/m vrijdag 4 mei 2018
Hemelvaart Donderdag 10 mei t/m vrijdag 11 mei 2018
Pinksteren maandag 21 mei 2018
Zomervakantie Maandag 16 juli t/m  vrijdag 24 augustus 2018

 Extra vakantie of ander verzuim

De school is zeer terughoudend in het verlenen van extra verlof dat door ouders gevraagd wordt voor leerlingen ten behoeve van extra vakantie buiten de reguliere vakanties. Wij passen de regels toe die vastgelegd zijn in onze schoolgids conform de leerplichtwet. Voor verlof kunnen de ouders een schriftelijk verzoek in dienen bij de afdelingsleider. Voor extra vakantiedagen moet dit met vermelding van de reden minstens twee weken voorafgaand aan de vakantie schriftelijk aangevraagd worden.
Het verlof aanvragen van één dag voor een bijzondere gebeurtenis dient eveneens schriftelijk bij de afdelingsleider aangevraagd te worden.
Voor meer informatie over “Protocol Luxe Verzuim” van de gemeente Zeist klik hier.

Mediatheek

De prachtige ruime mediatheek van De Breul is dagelijks geopend van 8:30 – 16:00 uur en wordt in die tijd druk bezocht door leerlingen uit alle jaarlagen.  Leerlingen en docenten kunnen er boeken, tijdschriften en DVD’s  lenen en informatie opzoeken op één van de 32 computers. Behalve Nederlandse boeken voor onder- en bovenbouw die geschikt zijn voor de boekenlijst, zijn er ook veel Franse, Engels en Duitse leesboeken op verschillende niveaus.

De computers beschikken allen over internet en bevatten een aantal abonnementen zoals de Krantenbank, de Literom en de Uittrekselbank, die vooral in de bovenbouw veelvuldig gebruikt worden.
Er is een DVD-speler aanwezig waarop door leerlingen educatieve films en documentaires kunnen worden bekeken. Wie iets wil lenen of aan een computer wil werken heeft een schoolpas nodig. Deze wordt iedere twee jaar in september gratis uitgereikt. De schoolpas is ook nodig voor het openen van het kluisje en alle betalingen in de kantine en in de mediatheek. Wie een boek te laat inlevert betaalt een boete van €0,10 per boek per dag.

Iedere leerling krijgt aan het begin van het schooljaar op zijn of haar schoolpas een printtegoed van € 5,00 voor het printen op één van de op school aanwezige printers. Dit tegoed is uitsluitend voor het printen te gebruiken. Voor alle andere betalingen binnen school en om in de mediatheek te kunnen fotokopiëren kan een apart tegoed op de pas worden geladen. Dit kan via een Ideal-betaling of met de pinpas op het oplaadpunt in de kantine.
Met Aura Online kan via de website van de Breul de mediatheekcatalogus worden geraadpleegd. Hierop kan de leerling ook van huis uit zijn of haar boeken verlengen of materialen reserveren.
Aura Internet Catalogus van De Breul.

Examen- en schoolexamens

In het downloadcentrum zijn de volgende documenten te vinden:

  • Examenreglement
  • Proceduregids
  • Programma van toetsing en afsluiting van de bovenbouwklassen

Regelingen

Op De Breul zijn er voor allerhande zaken regelingen, reglementen en protocollen vastgesteld, deze zijn te vinden in het downloadcentrum.