Onderwijs 

 

Zó doen wij dat op De Breul

Om met elkaar een goede en veilige leeromgeving te creëren, hebben wij gedragsafspraken gemaakt voor zowel leerlingen als medewerkers. Deze afspraken gelden voor iedereen op De Breul.

Havistencompetent

De Breul neemt deel aan het samenwerkingsverband van Stichting Havisten Competent. De haco-scholen bieden een programma waarmee havisten zich beter kunnen voorbereiden op de overstap naar het hbo. Centraal in dat programma staat het werken aan competenties die de leerlingen nodig hebben in de tweede fase van het voortgezet onderwijs en het hbo. Het gaat dan om:

  • Het ontwikkelen van het eigen leerproces
  • Een beroepshouding ontwikkelen
  • Informatievaardigheden ontwikkelen
  • Probleemoplossend werken
  • Samenwerken

Het programma wordt doorlopen in klas 2 tot en met  klas 5. Sinds 2016 hebben we het predicaat Excellent!!

Meer informatie over het haco-programma is te vinden in het downloadcentrum.

Actief burgerschap

Tot voor kort was de maatschappelijke stage  een verplicht onderdeel op het voortgezet onderwijs.  Hoewel de verplichting is komen te vervallen heeft De Breul in alle afdelingen maatschappelijke stageactiviteiten behouden. Maatschappelijke stage past namelijk uitstekend binnen de visie van de school op actief burgerschap.

De organisatie van de maatschappelijke stage wordt verzorgd door de docenten: mevrouw G. (Gerda) Boekel en A. (Albert) Jens .
Er is veel informatie over dit onderwerp te vinden op de website: www.samenlevenkunjeleren.nl 
Meer informatie over actief burgerschap is te vinden in het downloadcentrum.

Excellentieprogramma’s

De Breul wil een school zijn waar leerlingen hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen en indien leerlingen dat wensen excellentieprogramma’s te volgen. Dat kan op cognitief, sportief, cultureel of sociaal gebied.
In de onderbouw gaat het vooral om ontdekken van je talenten. In de bovenbouw kunnen leerlingen een extra examenvak volgen, maar ook een apart diploma of certificaat behalen. Voor de moderne vreemde talen is er het Cambridge programma, voor Duits het excellentieprogramma Goethe en het internationaliseringsproject Erasmus. Meer informatie over de excellentieprogramma’s en het Erasmusproject is te vinden in het downloadcentrum.

De Breul is een partnerschool van U-Talent, het bètanetwerk van de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht. U-Talent biedt havo- en vwo-leerlingen unieke mogelijkheden om zich te verdiepen en te verrijken. Leerlingen komen naar de Universiteit Utrecht of de Hogeschool Utrecht voor activiteiten die hen vergezichten en toepassingen laten zien van de bètavakken. Er zijn activiteiten voor leerlingen uit bijna alle leerjaren havo en vwo. Lees meer op: www.u-talent.nl

De partnerscholen bieden daarnaast verrijking en verdieping aan in het bètaonderwijs van hun eigen school. Leerlingen krijgen zo meer inzicht in onderwerpen die in het reguliere programma weinig aan bod komen: leren onderzoeken en ontwerpen, en samenwerken.

Tevredenheidsonderzoek

Zie in deze link het tevredenheidsonderzoek van 2019

Rapporten

Voor leerlingen wordt drie keer per jaar een rapportcijfer vastgesteld. Het rapportcijfer is een gemiddeld cijfer van alle toetsen, schriftelijke overhoringen, proefwerken, werkstukken enz. vanaf het begin van het schooljaar. De rapportcijfers, de inzet- of inzichtgegevens zijn in Magister vindbaar.  Leerlingen en ouders kunnen ook op elk gewenst moment via hun inlogcode de cijferresultaten en rapportcijfers  bekijken via Magister.

Bevorderingsnormen

Voor de bevorderingsnormen van alle afdelingen zie het downloadcentrum. 

Aangepast bevorderingsbeleid 2019-2020 (coronatijd)

Vertrekpunt voor een aangepast bevorderingsbeleid door de ontstane situatie ten gevolge van het corona pandemie is het door de schoolleiding vastgestelde Bevorderingsbesluit d.d. 7 mei 2020. De aangepaste overgangsnormen worden aan het eind van dit schooljaar toegepast om leerlingen in kaart te brengen met als doel ze op de juiste plaats te zetten in het schooljaar 2020-2021. Het aangepaste beleid is te vinden in het downloadcentrum en via deze link.

Lessentabel

In de onderbouw is het vakkenaanbod breed samengesteld. Bijzondere vakken zijn levensbeschouwelijke vorming, dramatische vorming en techniek. Daarnaast worden er in de onderbouw rekenlessen gegeven om voldoende rekenvaardigheid te oefenen. In de bovenbouw kent De Breul veel keuze-examenvakken. Naast het in alle scholen gebruikelijke aanbod worden op de mavo, de havo en het vwo  twee kunstvakken extra aangeboden.
Andere bijzondere keuzevakken zijn hier informatica, natuur, leven en technologie en wiskunde D. In bovenbouw havo en vwo wordt ook levensbeschouwelijke vorming aangeboden

 

Lestijden

50 minuten
Coaching  08:20 – 08:45 uur
1e lesuur 08:45 – 09.35 uur
2e lesuur 09:35 – 10:25 uur
Pauze 10:25 – 10:45 uur
3e lesuur 10:45 – 11:35 uur
4e lesuur 11:35 – 12:25 uur
Pauze 12:25 – 12:55 uur
5e lesuur 12:55 – 13:45 uur
6e lesuur 13:45 – 14:35 uur
7e lesuur 14:35 – 15:25 uur
8e lesuur 15:25 – 16:15 uur
9e lesuur 16:15 – 17:05 uur

 

 

Vakantierooster 2019-2020

Herfstvakantie Zaterdag 19 oktober t/m zondag 27 oktober 2019
Kerstvakantie Zaterdag 21 december 2019 t/m zondag 5 januari 2020
Krokusvakantie Zaterdag 22 februari t/m zondag 1 maart 2020
Paasvakantie Vrijdag 10 april t/m maandag 13 april 2020
Meivakantie Zaterdag 25 april t/m 5 mei 2020
Hemelvaart Donderdag 21 mei t/m zondag 24 mei 2020
Pinksteren Maandag 1 juni 2020
Zomervakantie Zaterdag 18 juli t/m zondag 30 augustus 2020

Vakantierooster 2020-2021

Herfstvakantie Zaterdag 17 oktober t/m zondag 25 oktober 2020
Kerstvakantie Zaterdag 19 december 2020 t/m zondag 3 januari 2021
Krokusvakantie Zaterdag 20 februari t/m zondag 28 februari 2021
Pasen Vrijdag 2 april t/m maandag 5 april 2021
Meivakantie Maandag 26 april t/m zondag 9 mei 2021
Hemelvaart Donderdag 13 en vrijdag 14 mei 2021
Pinksteren Maandag 24 mei 2021
Zomervakantie Zaterdag 17 juli t/m zondag 29 augustus 2021

Extra vakantie of ander verzuim

De school is zeer terughoudend in het verlenen van extra verlof dat door ouders gevraagd wordt voor leerlingen ten behoeve van extra vakantie buiten de reguliere vakanties. Wij passen de regels toe die vastgelegd zijn in onze schoolgids conform de leerplichtwet. Voor verlof kunnen de ouders een schriftelijk verzoek in dienen bij de afdelingsassistent. Voor extra vakantiedagen moet dit met vermelding van de reden minstens twee weken voorafgaand aan de vakantie schriftelijk aangevraagd worden.
Het verlof aanvragen van één dag voor een bijzondere gebeurtenis dient eveneens schriftelijk bij de afdelingsassistent  aangevraagd te worden.
Voor meer informatie over “Protocol Luxe Verzuim” van de gemeente Zeist klik hier.

Verlof aanvragen

Voor het aanvragen van verlof voor leerlingen is een speciaal formulier dat te vinden is in het downloadcentrum: “Formulier aanvraag bijzonder verlof voor leerlingen” in het downloadcentrum.

Mediatheek

De ruime mediatheek van De Breul is dagelijks geopend van 8:30 – 16:00 uur. Leerlingen en personeel kunnen er boeken en Dvd’s lenen, er staan 32 leerlingcomputers en er zijn voldoende werkplekken om zelfstandig te werken.  Behalve Nederlandse boeken voor onder- en bovenbouw  zijn er ook veel Franse, Engels en Duitse leesboeken op verschillende niveaus en studieboeken voor werkstukken.

De computers  bevatten naast internet een aantal abonnementen op databanken zoals de Krantenbank, de Literom en de Uittrekselbank, die vooral in de bovenbouw veelvuldig gebruikt worden.
Wie iets wil lenen of aan een computer wil werken heeft een schoolpas nodig. Deze wordt iedere twee jaar in september gratis uitgereikt. Inloggen mediatheekcatalogus

Aura Library
Sinds enkele jaren beschikt de mediatheek over een gratis app waarmee je de mediatheekcatalogus kunt raadplegen op je smartphone of tablet. Daarnaast kun je online boeken reserveren en verlengen. Ook kun je zien wat je hebt geleend en wanneer het moet worden ingeleverd en krijg je van ons een bericht wanneer je boek moet worden ingeleverd. Vanaf september 2017 is het gebruik van de Aura Library app verplicht. Een account wordt aangemaakt met  een lenerscode en wachtwoord, deze ontvangen leerlingen op de eerste schooldag.

Waar kun je de app downloaden?
De iOS versie in de App Store van Apple en de Androïd versie in de Play Store van Google. Let wel dat je minimaal iOS 6 hebt of Android 4. Devices met een ouder operating system moeten eerst worden ge-update.
Rechtstreekse link Aura Library app in de App Store
Rechtstreekse link naar Aura Library app in Play Store

De App downloaden, daarna zoek je de school: Zeist  – KSG De Breul –  vervolgens registreren en dan naar de Aura Library van De Breul  mediatheek.

Examen- en schoolexamens

In het downloadcentrum zijn de volgende documenten te vinden:

  • Examenreglement 2019-2020 (link)
  • Programma van toetsing en afsluiting van de bovenbouwklassen (PTA’s en cohorten staan hieronder, maar staan ook in het downloadcentrum)
  • Doorstroommogelijkheden  met een mavo-diploma naar de havo
  • Doorstroommogelijkheden met een havo-diploma naar het atheneum
  • Informatie examentraining studiekring, zie deze link

Aangepast examenreglement i.v.m. coronamaatregelen

In verband met de coronamaatregelen van de overheid, o.a. het vervallen van het centraal examen voor het schooljaar 2019-2020 is het noodzakelijk gebleken het reeds eerder vastgestelde examenreglement voor dit schooljaar aan te passen.

Het gewijzigde reglement is met instemming van de MR door de schoolleiding vastgesteld, zie deze link  en in het downloadcentrum.

PTA mavo, havo en vwo bovenbouw

PTA mavo-3 / cohort mavo (link)

PTA mavo-4 (link)

PTA havo-4 / cohort havo  (link)

PTA havo-5 (link)

PTA vwo-4  /cohort vwo (link)

PTA vwo-5 (link)

PTA vwo-6 (link)

 

Regelingen en protocollen

Op De Breul zijn er voor allerhande zaken regelingen, reglementen en protocollen vastgesteld, deze zijn te vinden in het downloadcentrum.

Protocol genotmiddelen

Dit protocol (link) is te vinden in het downloadcentrum.

Verzuimprotocol en protocol schorsing en definitieve verwijdering

Dit protocol (link) is te vinden in het downloadcentrum

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meer informatie over het melden van huiselijk geweld is te vinden in deze link