Onderwijs

Het regulier onderwijsaanbod van De Breul bestaat uit de afdelingen mavo, havo, vwo en gymnasium. Dit onderwijsaanbod  wordt aangevuld met de volgende stromen: het Technasium, het labonderwijs en VECON Businesschool.

Technasium

Op de Breul bieden we Technasium aan op het mavo, havo en vwo. De kern van het Technasium op De Breul wordt gekarakteriseerd door het woord “GROEN”. Dit vanwege de groene omgeving waarin de school is gelokaliseerd. Dit is vertaald naar een onderwijskundige koers waarbij de projecten vooral gericht zijn op thema’s als duurzaamheid, vitaliteit en een gezonde leefomgeving. Leerlingen werken in en buiten de school aan probleemstellingen uit de echte wereld, die door bedrijven en organisaties de school worden ingebracht. Denk aan organisaties van buiten de school zoals het Utrechts Landschap, WNF, de Gemeente Zeist maar ook bijvoorbeeld aan een particuliere cateraar. Binnen het Technasium is er veel aandacht voor het aanleren van vaardigheden, waaronder sociale vaardigheden, waarbij samenwerking cruciaal is. Maar ook onderzoeks- en technische vaardigheden en het aanleren van denkstrategieën. Kernwoorden voor deze mooie onderwijsvorm zijn realistisch, creativiteit, nieuwsgierigheid, aanpakken en samenwerken.

In klas 1 tot en met 3 volg je het volledige Technasium programma. Met 4 uur per week het van O&O, onderzoek en ontwerp. Na de 3de kun je het vak O&O kiezen net als andere vakken. Echter valt het vak O&O alleen te kiezen als je voor een Natuurstroom kiest. O&O is het eindexamenvak van de Technasiumstroom, en deze wordt afgesloten met een schoolexamen.

Meer informatie over het Technasium vind u www.de-breul.nl/technasium en op de website van Stichting Technasium.

Gymnasium

Als leerlingen in de brugklas kiezen voor het gymnasium, blijven zij tot en met de derde klas op het gymnasium. Gymnasiumleerlingen krijgen net zoveel lessen als andere vwo-leerlingen en doen dus meer in dezelfde tijd. In de eerste klas krijgen leerlingen Latijn, in de tweede klas komt er Grieks bij. Ook bij andere vakken wordt dieper op de stof ingegaan. Kiezen voor het gymnasium is leren om het maximale uit jezelf te halen.

Op het gymnasium is er veel aandacht voor debatteren, filosofie en Antieke cultuur en krijgen leerlingen veel extra activiteiten en excursies. Leerlingen van De Breul doen mee aan landelijke wedstrijden als de Taalkunde Olympiade en in de vijfde klas reizen ze naar Rome. Elk jaar organiseren we de Gymnasiumdag voor alle gymnasiumleerlingen van klas 1 tot en met 6.

Meer informatie over het Gymnasium op De Breul vind je op
www.de-breul.nl/gymnasium.

Labonderwijs

Dit schooljaar krijgen alle brugklassen labonderwijs. Per periode volgt een leerling een blokuur (100 minuten) per week labonderwijs in één van de drie labs. In de labs werken leerlingen aan projecten waarin we zoveel mogelijk praktijk-opdrachten geven. De leerlingen hebben een grote mate van keuzevrijheid welke opdrachten ze willen oppakken en hoe ze die vervolgens uitwerken. Op deze manier ontdekken en ontwikkelen leerlingen hun talent op de drie gebieden, waardoor ze een gefundeerde keuze kunnen maken voor hun profiel in de bovenbouw.

De labs:

  • Ondernemerslab: projectopdrachten gericht op ondernemen. Bijvoorbeeld: hoe organiseer je een inzameling voor een goed doel? Wat komt daar allemaal bij kijken?
  • Techlab: projectopdrachten met een overkoepelend thema gericht op de betatechniek en ICT vaardigheden.
  • Kunstlab: projectmatige aanpak van creatieve opdrachten waarin verschillende kunstdisciplines een rol spelen.
  • Sportlab: als je meer wilt bewegen en kennis op doen over fitheid, gezondheid en voeding.

VECON Business School

Komend jaar starten we in de bovenbouw van de havo met de VECON Business School. Leerlingen die de vakken  in het profiel Economie en Maatschappij economie en bedrijfseconomie kiezen, kunnen zich aanmelden voor de Business School. Zij volgen dan extra lessen waarin aandacht wordt besteed aan (bedrijfs)economische processen. Bijvoorbeeld een business game, boekhouden en gastlessen van ondernemers. We zijn voornemens om dit programma vanaf 2021 ook te starten op het vwo.

Excellentieprogramma

Vind je talen heel leuk? Of wil je je voorbereiden op een studie in
het buitenland? Op alle afdelingen hebben wij in de bovenbouw
excellentieprogramma’s voor Engels, Frans en Duits. Daarmee kun je
internationaal erkende certificaten halen bovenop je diploma, zelfs tot
op het niveau van een moedertaalspreker.

Ben je echte Bèta? Kies in de bovenbouw dan het Bèta-excellent-programma
en doe mee met de Lego League, de colleges Robotica of het
samenwerkingsprogramma met de universiteit.

Meer informatie over de excellentieprogramma’s:
Cambridge Masterclass
  – Aanmeldformulier Cambridge Masterclass
Delf programma
Erasmusproject

U-Talent

De Breul is een partnerschool van U-Talent, het bètanetwerk van de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht. U-Talent biedt havo- en vwo-leerlingen unieke mogelijkheden om zich te verdiepen en te verrijken. Leerlingen komen naar de Universiteit Utrecht of de Hogeschool Utrecht voor activiteiten die hen vergezichten en toepassingen laten zien van de bètavakken. Er zijn activiteiten voor leerlingen uit bijna alle leerjaren havo en vwo.

Lees meer op www.u-talent.nl

De partnerscholen bieden daarnaast verrijking en verdieping aan in het bètaonderwijs van hun eigen school. Leerlingen krijgen zo meer inzicht in onderwerpen die in het reguliere programma weinig aan bod komen: leren onderzoeken en ontwerpen, en samenwerken.

Lessentabel

In de onderbouw is het vakkenaanbod breed samengesteld. Bijzondere vakken zijn levensbeschouwelijke vorming, dramatische vorming en techniek. Daarnaast worden er in de onderbouw rekenlessen gegeven om voldoende rekenvaardigheid te oefenen. In de bovenbouw kent De Breul veel keuze-examenvakken. Naast het in alle scholen gebruikelijke aanbod worden op de mavo, de havo en het vwo  twee kunstvakken extra aangeboden. Andere bijzondere keuzevakken zijn hier informatica, natuur, leven en technologie en wiskunde D. In bovenbouw havo en vwo wordt ook levensbeschouwelijke vorming aangeboden

Actief burgerschap

Tot voor kort was de maatschappelijke stage  een verplicht onderdeel op het voortgezet onderwijs.  Hoewel de verplichting is komen te vervallen heeft De Breul in alle afdelingen maatschappelijke stageactiviteiten behouden. Maatschappelijke stage past namelijk uitstekend binnen de visie van de school op actief burgerschap.

De organisatie van de maatschappelijke stage wordt verzorgd door de docenten: mevrouw G. (Gerda) Boekel en A. (Albert) Jens.

Digitalisering en ICT

ICT is niet meer weg te denken in onze maatschappij en zeker niet in het onderwijs. De overheid stimuleert het gepersonaliseerd leren en het gebruik van de ‘digital learning spaces’. De Breul wil leerlingen zo goed mogelijk ondersteunen in hun persoonlijke leerproces. Wij stimuleren daarbij een onderzoekende houding en de wil tot samenwerken. Juist op deze punten zien wij de grote meerwaarde in het gebruik van ICT.

Dit heeft ertoe geleid dat wij vanaf schooljaar 2017/2018 in de brugklas zijn begonnen met het gefaseerd uitrollen van digitaal onderwijs en het gebruik van laptops in de klas. Op dit moment gebruiken alle leerlingen op De Breul een laptop.

Alle leerlingen op De Breul hebben een Microsoft 365 account. In Magister kunnen cijfers, rooster en huiswerk worden inzien.