Onderwijs

Het regulier onderwijsaanbod van De Breul bestaat uit de afdelingen mavo, havo, vwo en gymnasium. Dit onderwijsaanbod  wordt aangevuld met de volgende stromen: het Technasium, het labonderwijs en VECON Businesschool.

Technasium

Op de Breul bieden we Technasium aan op het mavo, havo en vwo. De kern van het Technasium op De Breul wordt gekarakteriseerd door het woord “GROEN”. Dit vanwege de groene omgeving waarin de school is gelokaliseerd. Dit is vertaald naar een onderwijskundige koers waarbij de projecten vooral gericht zijn op thema’s als duurzaamheid, vitaliteit en een gezonde leefomgeving. Leerlingen werken in en buiten de school aan probleemstellingen uit de echte wereld, die door bedrijven en organisaties de school worden ingebracht. Denk aan organisaties van buiten de school zoals het Utrechts Landschap, WNF, de Gemeente Zeist maar ook bijvoorbeeld aan een particuliere cateraar. Binnen het Technasium is er veel aandacht voor het aanleren van vaardigheden, waaronder sociale vaardigheden, waarbij samenwerking cruciaal is. Maar ook onderzoeks- en technische vaardigheden en het aanleren van denkstrategieën. Kernwoorden voor deze mooie onderwijsvorm zijn realistisch, creativiteit, nieuwsgierigheid, aanpakken en samenwerken.

In klas 1 tot en met 3 volg je het volledige Technasium programma. Met 4 uur per week het van O&O, onderzoek en ontwerp. Na de 3de kun je het vak O&O kiezen net als andere vakken. Echter valt het vak O&O alleen te kiezen als je voor een Natuurstroom kiest. O&O is het eindexamenvak van de Technasiumstroom, en deze wordt afgesloten met een schoolexamen.

Meer informatie over het Technasium vind u www.de-breul.nl/technasium en op de website van Stichting Technasium.

Gymnasium

Als leerlingen in de brugklas kiezen voor het gymnasium, blijven zij tot en met de derde klas op het gymnasium. Gymnasiumleerlingen krijgen net zoveel lessen als andere vwo-leerlingen en doen dus meer in dezelfde tijd. In de eerste klas krijgen leerlingen Latijn, in de tweede klas komt er Grieks bij. Ook bij andere vakken wordt dieper op de stof ingegaan. Kiezen voor het gymnasium is leren om het maximale uit jezelf te halen.

Op het gymnasium is er veel aandacht voor debatteren, filosofie en Antieke cultuur en krijgen leerlingen veel extra activiteiten en excursies. Leerlingen van De Breul doen mee aan landelijke wedstrijden als de Taalkunde Olympiade en in de vijfde klas reizen ze naar Rome. Elk jaar organiseren we de Gymnasiumdag voor alle gymnasiumleerlingen van klas 1 tot en met 6.

Meer informatie over het Gymnasium op De Breul vind je op
www.de-breul.nl/gymnasium.

Labonderwijs

Dit schooljaar krijgen alle brugklassen labonderwijs. Per periode volgt een leerling een blokuur (100 minuten) per week labonderwijs in één van de drie labs. In de labs werken leerlingen aan projecten waarin we zoveel mogelijk praktijk-opdrachten geven. De leerlingen hebben een grote mate van keuzevrijheid welke opdrachten ze willen oppakken en hoe ze die vervolgens uitwerken. Op deze manier ontdekken en ontwikkelen leerlingen hun talent op de drie gebieden, waardoor ze een gefundeerde keuze kunnen maken voor hun profiel in de bovenbouw.

De labs:

 • Ondernemerslab: projectopdrachten gericht op ondernemen. Bijvoorbeeld: hoe organiseer je een inzameling voor een goed doel? Wat komt daar allemaal bij kijken?
 • Techlab: projectopdrachten met een overkoepelend thema gericht op de betatechniek en ICT vaardigheden.
 • Kunstlab: projectmatige aanpak van creatieve opdrachten waarin verschillende kunstdisciplines een rol spelen.

VECON Business School

Komend jaar starten we in de bovenbouw van de havo met de VECON Business School. Leerlingen die de vakken  in het profiel Economie en Maatschappij economie en bedrijfseconomie kiezen, kunnen zich aanmelden voor de Business School. Zij volgen dan extra lessen waarin aandacht wordt besteed aan (bedrijfs)economische processen. Bijvoorbeeld een business game, boekhouden en gastlessen van ondernemers. We zijn voornemens om dit programma vanaf 2021 ook te starten op het vwo.

Havistencompetent

De Breul neemt deel aan het samenwerkingsverband van Stichting Havisten Competent. De haco-scholen bieden een programma waarmee havisten zich beter kunnen voorbereiden op de overstap naar het hbo. Centraal in dat programma staat het werken aan competenties die de leerlingen nodig hebben in de tweede fase van het voortgezet onderwijs en het hbo. Het gaat dan om:

 • Het ontwikkelen van het eigen leerproces
 • Een beroepshouding ontwikkelen
 • Informatievaardigheden ontwikkelen
 • Probleemoplossend werken
 • Samenwerken

Het programma wordt doorlopen in klas 2 tot en met  klas 5. Sinds 2016 hebben we het predicaat Excellent!!

Meer informatie over het haco-programma is te vinden in het downloadcentrum.

Excellentieprogramma

De Breul wil een school zijn waar leerlingen hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen en indien leerlingen dat wensen excellentieprogramma’s te volgen. Dat kan op cognitief, sportief, cultureel of sociaal gebied. 

In de onderbouw gaat het vooral om ontdekken van je talenten. In de bovenbouw kunnen leerlingen een extra examenvak volgen, maar ook een apart diploma of certificaat behalen. Voor de moderne vreemde talen is er het Cambridge programma, voor Duits het excellentieprogramma Goethe en het internationaliseringsproject Erasmus. 

Meer informatie over de excellentieprogramma’s en het Erasmusproject is te vinden in het downloadcentrum.

U-Talent

De Breul is een partnerschool van U-Talent, het bètanetwerk van de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht. U-Talent biedt havo- en vwo-leerlingen unieke mogelijkheden om zich te verdiepen en te verrijken. Leerlingen komen naar de Universiteit Utrecht of de Hogeschool Utrecht voor activiteiten die hen vergezichten en toepassingen laten zien van de bètavakken. Er zijn activiteiten voor leerlingen uit bijna alle leerjaren havo en vwo.

Lees meer op www.u-talent.nl

De partnerscholen bieden daarnaast verrijking en verdieping aan in het bètaonderwijs van hun eigen school. Leerlingen krijgen zo meer inzicht in onderwerpen die in het reguliere programma weinig aan bod komen: leren onderzoeken en ontwerpen, en samenwerken.

Lessentabel

In de onderbouw is het vakkenaanbod breed samengesteld. Bijzondere vakken zijn levensbeschouwelijke vorming, dramatische vorming en techniek. Daarnaast worden er in de onderbouw rekenlessen gegeven om voldoende rekenvaardigheid te oefenen. In de bovenbouw kent De Breul veel keuze-examenvakken. Naast het in alle scholen gebruikelijke aanbod worden op de mavo, de havo en het vwo  twee kunstvakken extra aangeboden. Andere bijzondere keuzevakken zijn hier informatica, natuur, leven en technologie en wiskunde D. In bovenbouw havo en vwo wordt ook levensbeschouwelijke vorming aangeboden

Actief burgerschap

Tot voor kort was de maatschappelijke stage  een verplicht onderdeel op het voortgezet onderwijs.  Hoewel de verplichting is komen te vervallen heeft De Breul in alle afdelingen maatschappelijke stageactiviteiten behouden. Maatschappelijke stage past namelijk uitstekend binnen de visie van de school op actief burgerschap.

De organisatie van de maatschappelijke stage wordt verzorgd door de docenten: mevrouw G. (Gerda) Boekel en A. (Albert) Jens .

Meer informatie over actief burgerschap is te vinden in het downloadcentrum.

Digitalisering en ICT

ICT is niet meer weg te denken in onze maatschappij en zeker niet in het onderwijs. De overheid stimuleert het gepersonaliseerd leren en het gebruik van de ‘digital learning spaces’. Tevens is er een toenemende vraag vanuit docenten naar ICT-ondersteuning. Wij willen leerlingen zo goed mogelijk ondersteunen in hun persoonlijke leerproces. Wij stimuleren daarbij een onderzoekende houding en de wil tot samenwerken. Juist op deze punten zien wij de grote meerwaarde in het gebruik van ICT.

Dit heeft ertoe geleid dat wij vanaf schooljaar 2017/2018 in de brugklas zijn begonnen met het gefaseerd uitrollen van digitaal onderwijs en het gebruik van laptops in de klas. Vanaf schooljaar 2020-2021 gebruiken alle leerlingen op De Breul een laptop.

Alle leerlingen op De Breul hebben een Microsoft 365 account. In Magister kunnen cijfers, rooster en huiswerk worden inzien. Vanaf schooljaar 2020-2021 gaan we aan de slag met Magister.me, een nieuwe elektronische leeromgeving (ELO) die ons nog meer mogelijkheden biedt op het gebied differntatie en vak- & niveauoverstijgend leren.

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden in de schoolgids.

Mediatheek

De ruime mediatheek van De Breul is dagelijks geopend van 8:30 – 16:00 uur. Leerlingen en personeel kunnen er boeken en Dvd’s lenen, er staan 32 leerlingcomputers en er zijn voldoende werkplekken om zelfstandig te werken.  Behalve Nederlandse boeken voor onder- en bovenbouw  zijn er ook veel Franse, Engels en Duitse leesboeken op verschillende niveaus en studieboeken voor werkstukken.

De computers  bevatten naast internet een aantal abonnementen op databanken zoals de Krantenbank, de Literom en de Uittrekselbank, die vooral in de bovenbouw veelvuldig gebruikt worden. Wie iets wil lenen of aan een computer wil werken heeft een schoolpas nodig. Deze wordt iedere twee jaar in september gratis uitgereikt. Inloggen mediatheekcatalogus

Aura Library
Sinds enkele jaren beschikt de mediatheek over een gratis app waarmee je de mediatheekcatalogus kunt raadplegen op je smartphone of tablet. Daarnaast kun je online boeken reserveren en verlengen. Ook kun je zien wat je hebt geleend en wanneer het moet worden ingeleverd en krijg je van ons een bericht wanneer je boek moet worden ingeleverd. Vanaf september 2017 is het gebruik van de Aura Library app verplicht. Een account wordt aangemaakt met een lenerscode en wachtwoord, deze ontvangen leerlingen op de eerste schooldag.

Waar kun je de app downloaden?
De iOS versie in de App Store van Apple en de Android versie in de Play Store van Google. Let wel dat je minimaal iOS 6 hebt of Android 4. Devices met een ouder operating system moeten eerst worden ge-update.

Aura Library app in de App Store
Aura Library app in Play Store

De App downloaden, daarna zoek je de school: Zeist  – KSG De Breul –  vervolgens registreren en dan naar de Aura Library van De Breul  mediatheek.

Rapporten

Voor leerlingen wordt drie keer per jaar een rapportcijfer vastgesteld. Het rapportcijfer is een gemiddeld cijfer van alle toetsen, schriftelijke overhoringen, proefwerken, werkstukken enz. vanaf het begin van het schooljaar. De rapportcijfers, de inzet- of inzichtgegevens zijn in Magister vindbaar.  Leerlingen en ouders kunnen ook op elk gewenst moment via hun inlogcode de cijferresultaten en rapportcijfers  bekijken via Magister.

Bevorderingsnormen 2021-2022

De bevorderingsnormen van alle afdelingen zijn te vinden in het downloadcentrum. 

 

PTA 2021-2022

Examens en examenreglement

In het downloadcentrum zijn de volgende documenten te vinden:

 • Examenreglement 2021-2022 (link)
 • Programma van toetsing en afsluiting van de bovenbouwklassen (PTA’s en cohorten staan hierboven, maar staan ook in het downloadcentrum).
 • Doorstroommogelijkheden  met een mavo-diploma naar de havo.
 • Doorstroommogelijkheden met een havo-diploma naar het atheneum.

Bijzondere faciliteiten examens 2021-2022

In het downloadcentrum zijn de volgende documenten te vinden:

 • Informatiebrief examenleerlingen aanvraag bijzondere faciliteiten (link)
 • Formulier aanvragen bijzondere faciliteiten (link)
 • Regeling 2021-2022 bijzondere faciliteiten (link)

Thema-avond (Na De Breul of studiekeuze)

In het downloadcentrum zijn de volgende documenten te vinden:
Presentatie thema-avond studiekeuze havo-4 (link)
Presentatie thema-avond Na De Breul havo-5 (link)

Presentatie thema-avond Na De Breul vwo-6 (link)

Lestijden

 

50 minuten 45 minuten
1e lesuur 08:20 – 08:45 uur 8.20 – 8.45 uur
2e lesuur 08:45 – 09.35 uur 8.45 – 9.30 uur
3e lesuur 09:35 – 10:25 uur 9.30 – 10.15 uur
Pauze 10:25 – 10:45 uur 10.15 – 10.35 uur
4e lesuur 10:45 – 11:35 uur 10.35 – 11.20 uur
5e lesuur 11:35 – 12:25 uur 11.20 – 12.05 uur
Pauze 12:25 – 12:55 uur 12.05 – 12.35 uur
6e lesuur 12:55 – 13:45 uur 12.35 – 13.20 uur
7e lesuur 13:45 – 14:35 uur 13.20 – 14.05 uur
8e lesuur 14:35 – 15:25 uur 14.05 – 14.50 uur
9e lesuur 15:25 – 16:15 uur 14.50 – 15.35 uur
10e lesuur 16:15 – 17:05 uur 15.35 – 16.20 uur

 

Vakantierooster 2021-2022

Herfstvakantie Zaterdag 16 oktober t/m zondag 24 oktober 2021
Kerstvakantie Zaterdag 25 december 2021 t/m zondag 9 januari 2022
Krokusvakantie Zaterdag 26 februari t/m zondag 6 maart 2022
Pasen Vrijdag 15 april t/m maandag 18 april 2022
Meivakantie Woensdag 27 april t/m zondag 8 mei 2022
Hemelvaart Donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2022
Pinksteren Maandag 6 juni 2022
Zomervakantie Zaterdag 9 juli t/m zondag 21 augustus 2022

Extra vakantie of ander verzuim
De school is zeer terughoudend in het verlenen van extra verlof dat door ouders gevraagd wordt voor leerlingen ten behoeve van extra vakantie buiten de reguliere vakanties. Wij passen de regels toe die vastgelegd zijn in onze schoolgids conform de leerplichtwet. Voor verlof kunnen de ouders een schriftelijk verzoek in dienen bij de afdelingsassistent. Voor extra vakantiedagen moet dit met vermelding van de reden minstens twee weken voorafgaand aan de vakantie schriftelijk aangevraagd worden. Het verlof aanvragen van één dag voor een bijzondere gebeurtenis dient eveneens schriftelijk bij de afdelingsassistent  aangevraagd te worden.

Voor meer informatie over “Protocol Luxe Verzuim” van de gemeente Zeist klik hier.

 

Vakantierooster 2022-2023

Herfstvakantie Zaterdag 22 oktober t/m zondag 30 oktober 2022
Kerstvakantie Zaterdag 24 december 2022 t/m zondag 8 januari 2023
Krokusvakantie Zaterdag 25 februari t/m zondag 5 maart 2023
Pasen Vrijdag 7 april t/m maandag 10 april 2023
Meivakantie Zaterdag 22 april t/m zondag 7 mei 2023
Hemelvaart Donderdag 18 en vrijdag 19 mei 2023
Pinksteren Maandag 29 mei 2023
Zomervakantie Zaterdag 8 juli t/m zondag 20 augustus 2023

 

Extra vakantie of ander verzuim
De school is zeer terughoudend in het verlenen van extra verlof dat door ouders gevraagd wordt voor leerlingen ten behoeve van extra vakantie buiten de reguliere vakanties. Wij passen de regels toe die vastgelegd zijn in onze schoolgids conform de leerplichtwet. Voor verlof kunnen de ouders een schriftelijk verzoek in dienen bij de afdelingsassistent. Voor extra vakantiedagen moet dit met vermelding van de reden minstens twee weken voorafgaand aan de vakantie schriftelijk aangevraagd worden. Het verlof aanvragen van één dag voor een bijzondere gebeurtenis dient eveneens schriftelijk bij de afdelingsassistent  aangevraagd te worden.

Voor meer informatie over “Protocol Luxe Verzuim” van de gemeente Zeist klik hier.