Onderwijs

Zó doen wij dat op De Breul

Om met elkaar een goede en veilige leeromgeving te creëren, hebben wij gedragsafspraken gemaakt voor zowel leerlingen als medewerkers. Deze afspraken gelden voor iedereen op De Breul.

Havistencompetent

De Breul neemt deel aan het samenwerkingsverband van Stichting Havisten Competent. De haco-scholen bieden een programma waarmee havisten zich beter kunnen voorbereiden op de overstap naar het hbo. Centraal in dat programma staat het werken aan competenties die de leerlingen nodig hebben in de tweede fase van het voortgezet onderwijs en het hbo. Het gaat dan om:

  • Het ontwikkelen van het eigen leerproces
  • Een beroepshouding ontwikkelen
  • Informatievaardigheden ontwikkelen
  • Probleemoplossend werken
  • Samenwerken

Het programma wordt doorlopen in klas 2 tot en met  klas 5. Sinds 2016 hebben we het predicaat Excellent!!

Meer informatie over het haco-programma is te vinden in het downloadcentrum.

Actief burgerschap

Tot voor kort was de maatschappelijke stage  een verplicht onderdeel op het voortgezet onderwijs.  Hoewel de verplichting is komen te vervallen heeft De Breul in alle afdelingen maatschappelijke stageactiviteiten behouden. Maatschappelijke stage past namelijk uitstekend binnen de visie van de school op actief burgerschap.

De organisatie van de maatschappelijke stage wordt verzorgd door de docenten: mevrouw G. (Gerda) Boekel en A. (Albert) Jens .
Er is veel informatie over dit onderwerp te vinden op de website: www.samenlevenkunjeleren.nl 
Meer informatie over actief burgerschap is te vinden in het downloadcentrum.

Excellentieprogramma’s

De Breul wil een school zijn waar leerlingen hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen en indien leerlingen dat wensen excellentieprogramma’s te volgen. Dat kan op cognitief, sportief, cultureel of sociaal gebied.
In de onderbouw gaat het vooral om ontdekken van je talenten. In de bovenbouw kunnen leerlingen een extra examenvak volgen, maar ook een apart diploma of certificaat behalen. Voor de moderne vreemde talen is er het Cambridge programma, voor Duits het excellentieprogramma Goethe en het internationaliseringsproject Erasmus. Meer informatie over de excellentieprogramma’s en het Erasmusproject is te vinden in het downloadcentrum.

Bij de bètavakken werken we samen met het Junior College van de Universiteit Utrecht in het U-talent programma. Binnen de mavo kent De Breul een eigen bèta-excellentieprogramma onder de naam Eureka! Meer informatie is te vinden in het downloadcentrum.

Rapporten

Voor leerlingen wordt drie keer per jaar een rapportcijfer vastgesteld. Het rapportcijfer is een gemiddeld cijfer van alle toetsen, schriftelijke overhoringen, proefwerken, werkstukken enz. vanaf het begin van het schooljaar. De rapportcijfers, de inzet- of inzichtgegevens zijn in Magister vindbaar.  Leerlingen en ouders kunnen ook op elk gewenst moment via hun inlogcode de cijferresultaten en rapportcijfers  bekijken via Magister.

Bevorderingsnormen

Voor de bevorderingsnormen van alle afdelingen zie het downloadcentrum.

Lessentabel

In de onderbouw is het vakkenaanbod breed samengesteld. Bijzondere vakken zijn levensbeschouwelijke vorming, dramatische vorming en techniek. Daarnaast worden er in de onderbouw rekenlessen gegeven om voldoende rekenvaardigheid te oefenen. In de bovenbouw kent De Breul veel keuze-examenvakken. Naast het in alle scholen gebruikelijke aanbod worden op de mavo, de havo en het vwo  twee kunstvakken extra aangeboden.
Andere bijzondere keuzevakken zijn hier informatica, natuur, leven en technologie en wiskunde D. In bovenbouw havo en vwo wordt ook levensbeschouwelijke vorming aangeboden

Lestijden

50 minuten 40 minuten
1e lesuur 08:30 – 09:20 1e lesuur 08:30 – 09:10
2e lesuur 09:20 – 10:10 2e lesuur 09:10 – 09:50
Pauze 10:10 – 10:30 Pauze 09:50 – 10:10
3e lesuur 10:30 – 11:20 3e lesuur 10:10– 10:50
4e lesuur 11:20 – 12:10 4e lesuur 10:50 – 11:30
Pauze 12:10 – 12:40 Pauze 11:30 – 12.00
5e lesuur 12:40 – 13:30 5e lesuur 12.00– 12:40
6e lesuur 13:30 – 14:20 6e lesuur 12:40– 13:20
Pauze 14:20 – 14:30 Pauze 13:20– 13:30
7e lesuur 14:30 – 15:20 7e lesuur 13:30– 14:10
8e lesuur 15:20 – 16:10 8e lesuur 14:10 – 14:50
9e lesuur 16:10 – 17:00 9e lesuur 14:50 – 15:30

 

  45 minuten
1e lesuur 08:30 – 09:15
2e lesuur 09:15 – 10:00
Pauze 10:00 – 10:20
3e lesuur 10:20 – 11:05
4e lesuur 11:05 – 11.50
Pauze 11.50 – 12:20
5e lesuur 12:20 – 13:05
6e lesuur 13:05 – 13.50
Pauze 13.50 – 14:00
7e lesuur 14:00 – 14.45
8e lesuur 14.45 – 15.30
9e lesuur 15.30 – 16.15

Vakantierooster 2019-2020

Herfstvakantie Zaterdag 19 oktober t/m zondag 27 oktober 2019
Kerstvakantie Zaterdag 21 december 2019 t/m zondag 5 januari 2020
Krokusvakantie Zaterdag 22 februari t/m zondag 1 maart 2020
Paasvakantie Vrijdag 10 april t/m maandag 13 april 2020
Meivakantie Zaterdag 25 april t/m 5 mei 2020
Hemelvaart Donderdag 21 mei t/m zondag 24 mei 2020
Pinksteren Maandag 1 juni 2020
Zomervakantie Zaterdag 18 juli t/m zondag 30 augustus 2020

Extra vakantie of ander verzuim

De school is zeer terughoudend in het verlenen van extra verlof dat door ouders gevraagd wordt voor leerlingen ten behoeve van extra vakantie buiten de reguliere vakanties. Wij passen de regels toe die vastgelegd zijn in onze schoolgids conform de leerplichtwet. Voor verlof kunnen de ouders een schriftelijk verzoek in dienen bij de afdelingsassistent. Voor extra vakantiedagen moet dit met vermelding van de reden minstens twee weken voorafgaand aan de vakantie schriftelijk aangevraagd worden.
Het verlof aanvragen van één dag voor een bijzondere gebeurtenis dient eveneens schriftelijk bij de afdelingsassistent  aangevraagd te worden.
Voor meer informatie over “Protocol Luxe Verzuim” van de gemeente Zeist klik hier.

Verlof aanvragen

Voor het aanvragen van verlof voor leerlingen is een speciaal formulier dat te vinden is in het downloadcentrum: “Formulier aanvraag bijzonder verlof voor leerlingen” in het downloadcentrum.

Mediatheek

De ruime mediatheek van De Breul is dagelijks geopend van 8:30 – 16:00 uur. Leerlingen en personeel kunnen er boeken en Dvd’s lenen, er staan 32 leerlingcomputers en er zijn voldoende werkplekken om zelfstandig te werken.  Behalve Nederlandse boeken voor onder- en bovenbouw  zijn er ook veel Franse, Engels en Duitse leesboeken op verschillende niveaus en studieboeken voor werkstukken.

De computers  bevatten naast internet een aantal abonnementen op databanken zoals de Krantenbank, de Literom en de Uittrekselbank, die vooral in de bovenbouw veelvuldig gebruikt worden.
Wie iets wil lenen of aan een computer wil werken heeft een schoolpas nodig. Deze wordt iedere twee jaar in september gratis uitgereikt. Inloggen mediatheekcatalogus

Aura Library
Sinds enkele jaren beschikt de mediatheek over een gratis app waarmee je de mediatheekcatalogus kunt raadplegen op je smartphone of tablet. Daarnaast kun je online boeken reserveren en verlengen. Ook kun je zien wat je hebt geleend en wanneer het moet worden ingeleverd en krijg je van ons een bericht wanneer je boek moet worden ingeleverd. Vanaf september 2017 is het gebruik van de Aura Library app verplicht. Een account wordt aangemaakt met  een lenerscode en wachtwoord, deze ontvangen leerlingen op de eerste schooldag.

Waar kun je de app downloaden?
De iOS versie in de App Store van Apple en de Androïd versie in de Play Store van Google. Let wel dat je minimaal iOS 6 hebt of Android 4. Devices met een ouder operating system moeten eerst worden ge-update.
Rechtstreekse link Aura Library app in de App Store
Rechtstreekse link naar Aura Library app in Play Store

De App downloaden, daarna zoek je de school: Zeist  – KSG De Breul –  vervolgens registreren en dan naar de Aura Library van De Breul  mediatheek.

Examen- en schoolexamens

In het downloadcentrum zijn de volgende documenten te vinden:

  • Examenreglement 20198-2020 (link)
  • Programma van toetsing en afsluiting van de bovenbouwklassen (PTA’s en cohorten staan hieronder, maar staan ook in het downloadcentrum)
  • Doorstroommogelijkheden  met een mavo-diploma naar de havo
  • Doorstroommogelijkheden met een havo-diploma naar het atheneum
  • Informatie examentraining studiekring, zie deze link

PTA mavo, havo en vwo bovenbouw

PTA mavo-3 / cohort mavo (link)

PTA mavo-4 (link)

PTA havo-4 / cohort havo  (link)

PTA havo-5 (link)

PTA vwo-4  /cohort vwo (link)

PTA vwo-5 (link)

PTA vwo-6 (link)

 

Regelingen en protocollen

Op De Breul zijn er voor allerhande zaken regelingen, reglementen en protocollen vastgesteld, deze zijn te vinden in het downloadcentrum.

Protocol genotmiddelen

Dit protocol (link) is te vinden in het downloadcentrum.

Verzuimprotocol en protocol schorsing en definitieve verwijdering

Dit protocol (link) is te vinden in het downloadcentrum

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meer informatie over het melden van huiselijk geweld is te vinden in deze link