Begeleiding

Bijlesbuddy

Op De Breul bestaat de mogelijkheid om bijles te krijgen voor een vak waar leerlingen (tijdelijk) moeite mee hebben. De bijlessen worden door bovenbouwleerlingen gegeven. Deze leerlingen kunnen aangeven of ze aan een brugklas, tweede klas of een hogere klas bijles willen geven. Ook geven ze aan of ze één of meerdere leerlingen tegelijk bijles willen geven. Meer info en aanmelden.

Coaching

De centrale rol in de ondersteuning is weggelegd voor de coaches. Leerlingen worden in groepen van ongeveer 15 leerlingen begeleid door een coach. De bedoeling hiervan is dat leerlingen binnen een relatief kleine setting begeleiding krijgen. Deze coaching ondersteunt het zelfverantwoordelijk leren.  Teneinde vaardigheden zoals plannen, organiseren en gestelde doelen daadwerkelijk uitvoeren begeleiden de coaches de leerlingen in hun ontwikkeling. Leerlingen nemen zoveel mogelijk de eigen regie over hun ontwikkelproces. Tweemaal per week start de lesdag met een coachingsmoment tussen leerlingen en coach van 25 minuten. Op donderdag is er schoolbreed een (band) uur ingeroosterd. Dit banduur kan gebruikt worden om met (groepen van) leerlingen bredere zaken op te pakken. Minimaal tweemaal per jaar vindt er een driehoeksgesprek plaats tussen de leerling, ouders/verzorgers en de coach. De leerling reflecteert in de driehoeksgesprekken op zijn/haar eigen ontwikkeling en geeft aan welke doelen hij/zij heeft ten aanzien van zijn verdere groei.

Executieve functies 

Bij de ondersteuning op De Breul staat het versterken van executieve functies centraal. Executieve functies zijn vaardigheden die nodig zijn om taken effectief uit te voeren en problemen op te lossen. Ze zijn van grote invloed op gedrag en leren. We onderscheiden de volgende executieve functies: planning, organisatie, tijd verdelen, starten, onthouden, jezelf kennen, impulscontrole, emotiecontrole, aandacht erbij houden, flexibel zijn, doelen halen.

Leerlingbegeleidster

Vanuit een samenwerking tussen gemeente en school ondersteunt de leerlingbegeleidster leerlingen op het snijvlak van onderwijs en jeugdzorg. Deze ondersteuning kan zowel op school als ook thuis plaatsvinden. De ondersteuning vindt op individuele basis plaats en is gericht op leerlingen die vanwege complexe sociaal-emotionele of cognitieve problemen uitvallen op executieve functies. De leerlingbegeleidster wordt ook ingezet bij leerlingen die thuis (dreigen te komen) zitten.

Ondersteuning 

De Breul kent geïntegreerde leerlingondersteuning. Dit betekent dat de ondersteuning van leerlingen bij hun sociaal welbevinden, hun studievorderingen en hun studiekeuzes een verantwoordelijkheid van allen is.

Ondersteuningsstructuur-PM route

Onze ondersteuningsstructuur noemen we PM-route. PM staat voor professioneel moment. Dit is een overlegmoment waarbij de betrokken professionals de ondersteuningsbehoefte van de leerling bespreken en reflecteren op eigen handelen en geboden ondersteuning. In de PM-route kan worden opgeschaald van PM 1 (ondersteuning in de klas) naar PM 2 (ondersteuning door het team) en PM 3 (ondersteuning door interne en externe specialisten), afhankelijk van de complexiteit van de ondersteuningsvraag.
Aan het overleg in PM 3 nemen deel: Hoofd leerlingondersteuning, orthopedagoog, leerlingbegeleidster, medewerker Centrum Jeugd en Gezin (CJG) en eventueel een leerplichtambtenaar en/of de schoolarts.

Orthopedagoog

De orthopedagoog geeft advies aan vakdocenten en coaches met betrekking tot de ondersteuning in de klas van leerlingen met sociaal emotionele problematiek.

Vanuit PM-3 wordt de orthopedagoog ingeschakeld voor individuele ondersteuning van leerlingen met sociaal emotionele problematiek.
De orthopedagoog verzorgt faalangstreductietraining en is APC (Anti-Pest-Coördinator)

 

Passend onderwijs

Leerlingen die zich bij ons op school aanmelden met een bijzondere ondersteuningsbehoefte zullen door de aannamecommissie voorgedragen worden aan het hoofd leerlingondersteuning (PM 0). Samen met alle betrokkenen en een specialist zal de ondersteuningsvraag in kaart gebracht worden en beoordeeld worden of de Breul de benodigde ondersteuning kan bieden. Als dit niet het geval is wordt de leerling niet aangenomen en doorverwezen naar een andere vorm van onderwijs. Als de leerling aangenomen wordt kunnen de volgende interventies worden ingezet: faciliteitenpas, handelingsadviezen voor docenten, voorlichting voor docenten, doelenkaart of OPP (ontwikkelingsperspectiefplan). Ook kunnen in een vroeg stadium externe specialisten worden betrokken.
De ondersteuning die door De Breul wordt aangeboden is vastgelegd in het School Ondersteunings Profiel van de school. In de gids leerlingondersteuning staat het ondersteuningsaanbod van de Breul beschreven.

Meer informatie:
Schoolondersteuningsprofiel
Gids Leerlingondersteuning

StudieHup

StudieHup is een organisatie op De Breul die door middel van een voor-en-door-leerlingen-concept studiebegeleiding aanbiedt voor alle leerlingen uit de onderbouw van hoge kwaliteit. Van maandag t/m donderdag geeft StudieHup studiebegeleiding.

Nadat de leerling is aangemeld via de website van StudieHup worden de ouders/verzorgers en de leerling uitgenodigd voor een intakegesprek. Aan de hand van het intakegesprek wordt kennis met elkaar gemaakt en een persoonlijk plan van aanpak opgesteld. Vanaf dat moment start het leerproces voor de leerling.

De studiebegeleiding wordt zo individueel mogelijk gehouden, om alle leerlingen te helpen. Elke middag wordt de leerling geholpen met zijn huiswerk, aankomende toetsen, partweken en andere schoolgerelateerde zaken.

Samen tegen kansenongelijkheid! Meer informatie is te lezen op de website van StudieHup: https://studiehup.nl/