Begeleiding

De Breul kent geïntegreerde leerlingbegeleiding. Dat betekent dat de begeleiding van leerlingen bij hun sociaal welbevinden, hun studievorderingen en hun studiekeuzes een verantwoordelijkheid van allen is.

De centrale rol in de begeleiding is weggelegd voor de coaches. Indien nodig worden de tweedelijns functionarissen ingeschakeld. Dat zijn de afdelingsleiders en de zorgspecialisten zoals bijvoorbeeld de zorgcoördinator of de remedial teachers. Soms is er voor een leerling ook externe begeleiding nodig. In dat geval wordt dit besproken in het Zorg Advies Team (ZAT).

Huiswerkinstituut

De Breul biedt accommodatie aan het huiswerkinstituut Studiekring. Studiekring biedt huiswerkklas en huiswerkbegeleiding aan aan leerlingen die thuis moeilijk tot huiswerk maken en leren komen. Door deze overeenkomst die de school gesloten heeft kunnen leerlingen meteen na schooltijd in het gebouw van De Breul ondersteuning krijgen. Bovendien biedt Studiekring gereduceerde tarieven voor leerlingen van De Breul.

Meer informatie is te lezen op de website van StudiekringStudiekring geeft ook examentrainingen voor de examenleerlingen. Voor meer informatie kijk op deze link 

Coaching

Leerlingen worden in groepen van ongeveer 15 leerlingen begeleid door een coach. De bedoeling hiervan is dat leerlingen binnen een relatief kleine setting begeleiding krijgen. Deze coaching ondersteunt het zelfverantwoordelijk leren.  Teneinde vaardigheden zoals plannen, organiseren en gestelde doelen daadwerkelijk uitvoeren begeleiden de coaches de leerlingen in hun ontwikkeling. Leerlingen nemen zoveel mogelijk de eigen regie over hun ontwikkelproces. Tweemaal per week start de lesdag met een coachingsmoment tussen leerlingen en coach van 25 minuten.

Op donderdag is er schoolbreed een (band) uur ingeroosterd waarin het mogelijk is voor (groepen van) leerlingen voor het maken van een afspraak om bredere zaken op te pakken. In ieder geval tweemaal per jaar vindt er een driehoeksgesprek plaats tussen de leerling, ouders/verzorgers en de coach. De leerling reflecteert in de driehoeksgesprekken op zijn of haar eigen ontwikkeling en geeft aan welke doelen hij/zij heeft ten aanzien van zijn verdere groei.

BKKL
BKKL is de afkorting voor Brug-Klas-Klassen-Leerling. Dit zijn ouderejaars leerlingen uit havo 4, vwo 4 of 5 die het leuk vinden om leerlingen uit de brugklas op te vangen en hen wegwijs te maken op onze school. Samen met de mentor begeleiden zij een brugklas. Zo zijn zij aanwezig bij de introductie-activiteiten en gaan zij natuurlijk mee op brugklaskamp.
In de pauzes zijn BKKL-ers vaak beschikbaar voor hun klasje om allerlei vragen te beantwoorden, ook bespreken zij regelmatig met de mentor hun klas. De BKKL-ers worden getraind en begeleid door een docent.

Zorgcoördinator

De zorgcoördinator heeft binnen de school de taak om al het zorgaanbod, dat in de school wordt aangeboden, te coördineren. Daarnaast adviseert zij de schoolleiding, de teamleiding, de mentoren en de docenten over de leerlingbegeleiding.
Leerlingen die problemen hebben op cognitief dan wel op sociaal-emotioneel gebied kunnen door de mentor, de leerlingcoördinator  of afdelingsmanager doorverwezen worden naar de zorgcoördinator, mevrouw drs. M. (Margret) Beekman. De zorgcoördinator voert gesprekken met leerlingen en ouders, doet psychologisch onderzoek en geeft individuele begeleiding aan leerlingen die dat nodig hebben.

Schoolpedagoog

Leerlingen die problemen hebben op sociaal of emotioneel gebied kunnen terecht bij onze schoolpedagoog, mevrouw drs. I. (Ilse) Lalieu. Leerlingen worden veelal aangemeld door teamleider of afdelingsmanager. De leerling zelf of ouders kunnen ook een afspraak met haar maken.
De begeleidingsgesprekken zijn vertrouwelijk. Indien het nodig is worden de ouders op de hoogte gebracht van de gesprekken en/of uitgenodigd voor een gesprek, in samenspraak met de leerling.  De schoolpedagoog geeft advies aan vakdocenten en mentoren en verzorgt de faalangstreductietraining.  Als daar aanleiding toe is kan mevrouw Lalieu ook doorverwijzen naar deskundigen buiten de school.

Decanaat

Op De Breul is er voor elke afdeling een eigen decaan die verantwoordelijk is voor de keuzebegeleiding op de betreffende afdeling. Deze begeleiding maakt deel uit van de geïntegreerde leerlingbegeleiding waarbij de mentor als spil fungeert. De decaan verzorgt het materiaal voor de keuzelessen en geeft vanuit zijn specifieke deskundigheid advies wanneer een leerling in het keuzeproces tegen vragen of problemen aanloopt. Daarnaast verzorgt de decaan ook voorlichtingen voor ouders en leerlingen, zowel over studie- en beroepskeuze als keuzetrajecten binnen school. Ook organiseren de decanen gezamenlijke activiteiten voor specifieke jaarlagen. Deze activiteiten worden georganiseerd en gepromoot via de website Dedecaan.net. Deze site wordt intensief gebruikt voor het informeren en begeleiden van de leerlingen. Vanaf de tweede klas mavo of de derde klas havo en vwo zijn alle leerlingen lid van deze site. Ook ouders kunnen lid worden en gebruik maken van deze waardevolle informatie.  Voor mavo, havo + vwo zijn er aparte websites:

Decanen

Remedial teaching

De Breul heeft één eigen remedial teachers, mevrouw Vera Smit. Zij begeleiden leerlingen met dyslexie en andere specifieke leerstoornissen. Als het nodig is, kunnen deze leerlingen ook extra faciliteiten krijgen, zoals digitale opdrachten bij proefwerken en extra tijd bij examens. Overigens is de remedial teaching die de school kan bieden, beperkt van omvang. In veel gevallen zal er externe deskundige ondersteuning ingeschakeld moeten worden.

Voor meer informatie over het dyslexieprotocol, het dyscalculieprotocol en aanvraag gesproken leerboeken (link) , zie het downloadcentrum.

PM-3 (Professioneel Moment 3)

Het PM-3 valt onder verantwoording van de zorgcoördinator. Het doel van PM-3 is een snellere signalering van problemen bij leerlingen met een hulpvraag die niet beantwoord kan worden door de eerste lijn. Door gericht te kijken naar wat de leerling nodig heeft zorgen we dat er een snellere, betere opvang en begeleiding mogelijk wordt. Doordat er zowel externe als interne begeleiders aan het PM-3 deelnemen is er een betere afstemming van het begeleidings- en hulpverleningsaanbod mogelijk.

PM-3 bestaat uit: Zorgcoördinator, schoolpedagoog, coördinator rotonde-klas, medewerker Centrum Jeugd en Gezin (CJG) en eventueel een leerplichtambtenaar en de schoolarts.

Passend onderwijs

Leerlingen die zich bij ons op school aanmelden met een bijzondere zorgbehoefte zullen altijd eerst door de zorgcoördinator gezien worden. Pas nadat de zorgcoördinator aangegeven heeft dat de school de zorg kan bieden die de betreffende leerling nodig heeft, kan de aannamecommissie besluiten deze leerling aan te nemen.
Leerlingen die bijzondere zorg nodig hebben zijn altijd bekend bij de zorgcoördinator.  Deze zorgt dat de afgesproken begeleiding gegeven wordt.

De zorg die door De Breul wordt aangeboden is vastgelegd in het schoolondersteuningsprofiel van de school. Het zorgaanbod, gids leerlingondersteuning en de zorgkaart zijn verkorte versies hiervan.

De informatie over het  schoolondersteuningsprofiel, de zorgkaart, gids leerlingondersteuning en het zorgaanbod is te vinden in het downloadcentrum.

Veiligheidsprotocol i.v.m. pesten

Als de school signaleert dat een leerling gepest wordt, is dit een probleem voor alle direct betrokken partijen. De Breul wil pestproblemen voorkomen. Door een preventieve aanpak bestaande uit het streven naar een veilig pedagogisch klimaat en duidelijke regelgeving. Als pesten desondanks toch optreedt, moeten leerkrachten dat kunnen signaleren en voor leerlingen moet duidelijk zijn waar zij met hun probleem terecht kunnen.

Het veiligheidsprotocol omtrent pesten is te vinden in het downloadcentrum.

Vertrouwenspersoon

De externe vertrouwenspersoon (alleen voor klachten over ongewenst gedrag en sociale veiligheid) is: Mevrouw Marion van Gils. Mevrouw van Gils is GZ psycholoog en orthopedagoog van beroep en heeft derhalve een beroepsgeheim. Zij is op geen enkele manier bij de school betrokken. Mevrouw van Gils is bereikbaar per e-mail. 

Protocol medicijngebruik en formulier

Personeel op De Breul wordt regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals buikpijn, hoofdpijn enz.

Ook krijgen scholen steeds vaker het verzoek van ouders om hun kind de door een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen.

Met het oog op de gezondheid van leerlingen is het van groot belang, dat personeelsleden in alle situaties zorgvuldig handelen. Personeelsleden moeten daarbij over de vereiste bekwaamheid beschikken en moeten zich realiseren dat wanneer zij fouten maken of zich vergissen, zij voor deze foute handelingen of vergissingen aansprakelijk gesteld kunnen worden.  De Breul geeft in dit protocol aan hoe wij in deze situaties kunnen handelen.

Uitgangspunt van dit protocol is dat er geen medicijnen (ook vrij verkrijgbare zoals bv.  paracetamol) worden verstrekt aan leerlingen.

Het formulier protocol medicijngebruik is hier te downloaden.

Huiswerk

Lesmateriaal bij zich hebben en het huiswerk leren en maken is een belangrijke voorwaarde voor leerlingen om goede resultaten te boeken. In de onderbouw wordt het huiswerk door de docent in Magister gezet. In de bovenbouw wordt gewerkt met planners. In de mentorlessen besteden we veel aandacht aan het aanleren van een goede studiemethode en aan het plannen van het huiswerk. Daarnaast controleren docenten met regelmaat het geleerde en gemaakte huiswerk. Leerlingen die hun werk niet in orde hebben worden daar door de docent hierop aangesproken, ook kan een docent ervoor kiezen het “niet in orde hebben van het huiswerk” te registreren in Magister, leerlingen en ouders kunnen het aantal registraties van het niet in orde hebben van het huiswerk hierin inzien.

Mochten leerlingen ondersteuning nodig hebben voor de huiswerkaanpak zijn er een paar mogelijkheden:

  • Er is een bijlesadreslijst hierop staan externe personen die bijles geven;
  • Er is de mogelijkheid van “bijles voor en door leerlingen”, voor meer info (link);
  • Er is een huiswerkinstituut Studiekring aan de school verbonden;
  • Er is een lijst met sites waarop ondersteuning gezocht kan worden, deze lijst is te vinden in het downloadcentrum;
  • Overhoorprogramma’s en nuttige sites (link

Bijles

Bij de receptie is een bijleslijst te verkrijgen. Op deze lijst staan externen die privé bijles aanbieden. Op die lijst staan ook globaal de kosten van de diverse aanbieders.

Bijles voor en door leerlingen
Op De Breul bestaat de mogelijkheid om bijles te krijgen voor een vak waar leerlingen (tijdelijk) moeite mee hebben. De bijlessen worden door bovenbouwleerlingen gegeven. Deze leerlingen kunnen aangeven of ze aan een brugklas, tweede klas of een hogere klas bijles willen geven en ook geven ze aan of ze één of meerdere leerlingen tegelijk bijles willen geven. Voor meer info, zie link.

Via de mentoren onderbouw komen de aanvragen binnen. De leerling krijgt via school de naam en het telefoonnummer van de bijlesgever door. De leerlingen maken dan onderling een afspraak. Zij bepalen zelf hoe vaak en waar ze afspreken. De bovenbouwleerling koppelt aan de contactpersoon, Renz van de Wetering  (email: r.vandewetering@de-breul.nl, terug als de eerste afspraak staat. Bij vragen of problemen kunnen leerlingen ook bij hem terecht.