Over ons

De Breul is een katholieke scholengemeenschap voor mavo, havo, atheneum en gymnasium in Zeist. Het gebouw ligt op een prachtig landgoed aan de Driebergseweg tussen Zeist en Driebergen. Scholengemeenschap De Breul staat voor goed onderwijs en brede vorming van leerlingen in een veilige sfeer en pedagogisch klimaat. De school gaat hierbij uit van Mutua fides (wederzijds vertrouwen) en respect voor elkaar.

Onze missie

(op onze wereld)

We leven in een snel veranderde wereld waarin nieuwe ontwikkelingen aan de orde van de dag zijn. Dat beïnvloedt de manier waarop we leren en werken. Mee (blijven) doen in onze samenleving vraagt van ons dat we flexibel en creatief zijn en dat we verantwoord omgaan met beschikbare middelen.

(op mensen)

Ieder mens is van nature nieuwsgierig. Die nieuwsgierigheid maakt dat we in staat zijn een leven lang te leren. Wanneer we elkaar aandacht en vertrouwen geven, komt onze ontwikkeling het best tot haar recht en kunnen we onze ambities waarmaken. Daarbij zullen wij steeds het evenwicht moeten blijven zoeken tussen het individuele en het gemeenschappelijk belang. Wanneer mensen leren samenwerken, ontwikkelen zij zich beter.

Visie

Op De Breul zorgen we voor een warm en veilig klimaat, zodat iedereen zich thuis voelt en zichzelf kan zijn. Ontwikkelen, ondernemen en ontdekken staan bij ons centraal.
Leren doen de leerlingen samen, met persoonlijk maatwerk voor ieder afzonderlijk. Samen met de leerling zoeken we de balans tussen haalbaar en uitdagend: onderwijs op een passend niveau en in het juiste tempo, met meer of minder begeleiding.
We stimuleren de vaardigheden die zo belangrijk zijn in de 21e eeuw, zoals creatief denken, samenwerken, mediawijsheid en burgerschap. Muziek, kunst en cultuur zijn bij ons volwaardige vakken. Iedere leerling ontwikkelt talenten in activiteiten of excellentieprogramma’s. Leerlingen verlaten onze school met een diploma én een persoonlijk digitaal portfolio dat laat zien wie zij zijn.

Schoolopbouw

opbouw-school

Bestuur en Raad van Toezicht

Schoolleiding

De heer Ferry Brokers, rector/bestuurder

Managementteam

De heer Barend Klop, afdelingsmanager vwo
Mevrouw Sietske Erich, afdelingsmanager havo
De heer Erwin Dernison, afdelingsmanager mavo

Teamleiders

mavo 1 t/m 4: mevrouw Minouche Hermans
havo 1-2-3: Robert Hoolwerf
havo 4-5: mevrouw Mariska Punt
vwo 1-2-3: mevrouw Loes van Weenum
vwo 4-5-6: mevrouw Marit van Daal

Staf en bestuursondersteuning

Mevrouw Susan Booij, HRM adviseur
De heer Arthur Cohen, controller
Mevrouw Marscha Versteeg, hoofd onderwijs
Mevrouw Willy Traa, bestuurssecretaresse
De heer Jelmer de Wal, manager bedrijfsvoering
De heer Wietze Wedman, bestuurssecretaris en functionaris gegevensbescherming

Raad van Toezicht

Het bevoegd gezag van De Breul wordt vertegenwoordigd door de rector/bestuurder van de Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs De Breul, gevestigd te Zeist. De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Deze Raad bestaat uit vijf leden en komt vijf maal per jaar bijeen. De Raad heeft een aantal bevoegdheden in het kader van de wet “Goed Onderwijs, Goed Bestuur”.

Leden
De heer mr. R. Koopmans (voorzitter)
De heer mr. M.H.F van Vugt
Mevrouw mr. K.S. Visscher
De heer R.J.B. Willemars RA
Mevrouw drs. M.A. van de Vorst

Het reglement van de Raad van Toezicht en de stichtingsstatuten zijn terug te vinden als document in het downloadcentrum.

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad behartigt op een zo goed mogelijke wijze de belangen van school, ouders, leerlingen en personeel op De Breul. Daarbij staat het motto Mutua fides (wederzijds vertrouwen) hoog in het vaandel. Zes keer per jaar komt de medezeggenschapsraad op vrijdagmiddag samen om besluiten te nemen en te adviseren over allerlei schoolzaken, variërend van het formatieplan tot een privacyreglement. De medezeggenschapsraad op De Breul bestaat uit een drietal geledingen, de oudergeleding, de leerlinggeleding en de personeelsgeleding.
De voorzitter van de MR is mevrouw Kim Teunis (email kimteunis@gmail.com).  Meer informatie over de medezeggenschapsraad is te vinden in het downloadcentrum.

Actieve leerlingen

De Breul kent een scala aan groepen leerlingen die activiteiten organiseren voor hun medeleerlingen. Deze groepen zijn verenigd in de VLA (Vergadering van Leerlingenactiviteiten):

  • Leerlingenraad (LLR)
  • De leerlingen die deelnemen aan de benoemingsprocedure (VLIB)
  • CAB leerlingengroep

Leerlingenstatuut

De leerlingen hebben een eigen leerlingenstatuut. Het leerlingenstatuut en informatie over de leerling-activiteiten is terug te vinden bij regelingen in het downloadcentrum.

Schoolgids

In de schoolgids staat informatie die voor ouders en leerlingen van belang is gedurende het hele schooljaar. Deze gidsen geeft de stand van zaken weer zoals deze is aan het begin van het schooljaar geldt.

Schoolplan

“De Breul in de steigers” is de titel van het Schoolplan 2018-2022. Het schoolplan is een schets van de huidige positie van de school en op grond daarvan bepaalde beleidsvoornemens voor de langere termijn. Het Schoolplan 2018-2022 is terug te vinden in het downloadcentrum.

Gezondheidsbeleid

In de bijlage vindt u het beleidsplan waarin wordt beschreven hoe wij de komende jaren het gezondheidsbeleid gaan vormgeven. Hierin bespreken we de missie De Breul een school te maken die een gezonde leefstijl voor onze leerlingen en medewerkers stimuleert. Het gaat hierbij niet alleen om overdracht van kennis, maar ook het breder leren (vaardigheden en houding), in een goede sfeer en in een gezonde en veilige omgeving moet centraal staan. Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen en het inzicht ten aanzien van de gevolgen en risico’s van een ongezonde leefstijl zoals overgewicht, roken, alcohol en drugsgebruik voor de ontwikkeling van de hersenen en van de fysieke gesteldheid van jongeren is de tijd rijp voor het verder invullen van beleid ten einde ‘een Gezonde School’ te creëren en dit vervolgens te behouden. Dit beleid heeft niet alleen betrekking op onze leerlingen van de school, maar ook op de docenten, ouders en de regels van onze school. Het beleidsplan is te vinden in het downloadcentrum.

Gezonde school

Scholengemeenschap De Breul is gezond!

De Breul is sinds 2017 in het bezit van het vignet Gezonde School. Met het vignet Gezonde School laat De Breul zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen.

Inmiddels heeft de school al drie certificaten van de Gezonde School verdiend te weten:

Themacertificaat: Bewegen en sport
Themacertificaat: Welbevinden
Themacertificaat: Roken, alcohol en drugspreventie

De Breul is trots op dit behaalde resultaat!

Zo zorgen wij voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Gezonde Gouden kantine

Onze school is in het bezit van een gouden Schoolkantineschaal van het Voedingscentrum. Ten minste tachtig procent van het aanbod in de kantine bestaat nu uit een gezonde keuze. Een gezonde uitstraling en een gezonder aanbod staat centraal in onze gezonde schoolkantine.

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

Bestuursverslag (jaarverslag)

Ieder jaar legt het bestuur van Katholieke Scholengemeenschap De Breul met een jaarverslag verantwoording af over het voorafgaande jaar. Dit jaar hebben we van dit verslag ook een verkorte versie gemaakt en hebben we de belangrijkste feiten en cijfers samengevat. Zo hopen wij dat we de ontwikkelingen binnen onze school inzichtelijk maken voor een bredere groep van medewerkers, leerlingen, ouders en andere belangstellenden. Veel leesplezier!

Het bestuursverslag 2020 is hier te downloaden.
Het bestuursverslag 2021 is hier te downloaden.

Gedragsafspraken

Om met elkaar een goede en veilige leeromgeving te creëren, hebben wij onder het motto “Zo doen wij dat op De Breul” gedragsafspraken gemaakt voor zowel leerlingen als medewerkers. Deze afspraken gelden voor iedereen op De Breul.

Klachten

De Breul heeft een klachtenprocedure. Op onze school werken elke dag zo’n 1650 leerlingen en ongeveer 170 personeelsleden intensief samen. Dit gebeurt met veel inzet en een positieve instelling. Toch kan het ook op onze school gebeuren dat er iets niet goed gaat. Daar moeten wij dan over praten om het probleem op te lossen.
Het past in de traditie van onze school een probleem eerst in een informele sfeer met de direct betrokkenen te bespreken. Onze formele klachtenregeling treedt dan ook pas in werking als in de informele fase geen oplossing gevonden kon worden. Samengevat zijn onze afspraken als volgt:

  • een klacht dient altijd eerst met de direct betrokkene besproken te worden;
  • indien dit geen oplossing brengt, kan in de eerste instantie bemiddeling gevraagd worden bij de mentor, dan bij de teamleider en vervolgens bij de afdelingsmanager.

Als deze bemiddeling in de informele fase niet leidt tot een oplossing, dan kan de betrokkene formeel een schriftelijke klacht indienen bij de rector/bestuurder. Daarmee treedt het Reglement Voorfase Klachtenbehandeling in werking.

Vertrouwenspersoon

De externe vertrouwenspersoon is alleen voor klachten over ongewenst gedrag en sociale veiligheid.

Schoolkosten

Algemene kosten
De Breul vraagt van de ouders een vrijwillige bijdrage in de algemene kosten voor uitgaven die niet of in onvoldoende mate worden gesubsidieerd. Deze bijdrage wordt aangewend voor extra activiteiten t.b.v. de leerlingen. Daarnaast zijn er de jaarlaagkosten, die voor iedere jaarlaag verschillend zijn omdat de geboden activiteiten ook verschillend zijn.De schoolkosten kunnen worden betaald middels het schoolloket. Een overzicht van de jaarlaagkosten per afdeling is te vinden in het downloadcentrum.

Schoolpassen

Op school wordt er middels een schoolpas betaald zoals bijvoorbeeld kopiëren de boetes in de mediatheek enz. Meer informatie over het gebruik van de schoolpas zie het downloadcentrum.

Kwaliteit

Aandacht hebben voor de kwaliteit van onderwijs is voorwaardelijk voor ontwikkeling en verbetering. De onderwijsinspectie beoordeelt de school jaarlijks in een opbrengstenoordeel van de onderwijsinspectie. Voor dit oordeel wordt o.a. de doorstroom en de examenresultaten van onze leerlingen gebruikt. De Breul scoort in alle afdelingen voldoende.

Visitatie
Daarnaast is de school ook zelf actief in het onderzoeken en bewaken van de onderwijskwaliteit. De Breul maakt deel uit van een groep scholen die onderling visitatie-bezoeken organiseren waarbij lessen bezocht en besproken worden. Naast De Breul nemen ook de volgende scholen daaraan deel: het Cals College in Nieuwegein/IJsselstein, het Nieuwe Lyceum in Bilthoven, het Niftarlake College in Maarssen, De Heemlanden in Houten, De Werkplaats Kindergemeenschap in Bilthoven, het Baarnsch lyceum in Baarn.

Tevredenheidsonderzoeken
Leerlingen en ouders van de derde klassen werken jaarlijks mee aan een tevredenheidsonderzoek met een landelijke vragenlijst zodat de resultaten vergeleken kunnen worden met andere scholen in de regio en landelijke gegevens.De tevredenheid van ouders en leerlingen is de laatste jaren onverminderd hoog. Ouders geven de school als rapportcijfer een 7,6 en leerlingen een 6,3. Het tevredenheidsonderzoek van de ouders en leerlingen is als document te vinden in het downloadcentrum.

Scholen op de Kaart
In het project Scholen op de Kaart van de VO-raad en Schoolinfo presenteren scholen voor voortgezet onderwijs hun schoolprestaties via hun website. Dit gebeurt door middel van diverse indicatoren. Alle relevante gegevens over de onderwijskwaliteit van De Breul zijn te vinden in Scholenopdekaart

Schoolactiviteiten

De Breul kent een groot aantal activiteiten waar leerlingen aan deelnemen. Alle voorexamenklassen kennen al jaren een buitenlandse werkweek. Er zijn in alle afdelingen en jaarlagen tal van (dag-)excursies voor de leerlingen. Er zijn veel culturele activiteiten, zo is er jaarlijks een talentenjacht of een grote musical en wordt er deelgenomen aan wedstrijden en toernooien op het gebied van kennis, debatteren, muziek en sport. Ook het lopen van maatschappelijke stages door leerlingen maakt deel uit van het activiteitenprogramma van De Breul.

AVG & Privacyverklaring

Veiliger met privacy

Een veilige leer- en werkomgeving voor leerlingen én medewerkers vinden wij ontzettend belangrijk. De nieuwe privacywetgeving die vanaf 25 mei 2018 van kracht is, draagt hiertoe bij.

Deze Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zorgt voor versterking van ieders privacyrechten. Medewerkers, ouders en leerlingen krijgen meer zeggenschap over hun eigen persoonsgegevens en wij laten als De Breul zien dat we zorgvuldig omgaan met deze gegevens.

Teneinde ouders/verzorgers, leerlingen en onze medewerkers goed te informeren over welke rechten zij hebben om hun persoonsgegevens te beschermen, zijn online ook drie informatieboekjes rondom privacy beschikbaar (zie onderstaand).

Privacyverklaring & Verwerkingsregister In onze online privacyverklaring De Breul staat hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Zo is inzichtelijk:

  • welke persoonsgegevens wij verwerken;
  • met welk specifiek doel wij dit doen;
  • of wij de gegevens delen met andere organisaties en zo ja, met welke.

Belangrijke documenten over privacy:

Meer informatie
Heeft u vragen over hoe wij omgaan met persoonsgegevens of over onze privacyverklaring, laat het ons weten via privacyvragen@de-breul.nl. Onze Functionaris Gegevensbescherming (de heer Wedman) neemt dan contact met u op.

Stichting Oud-leerlingen Katwijk

Begin jaren tachtig sloot het internaat Katwijk De Breul in Zeist haar poorten. Het internaat heeft reeds in 1953 een Stichting Oud-leerlingen Katwijk opgericht en het credo Mutua fides (wederzijds vertrouwen) is voor de oud-leerlingen het codewoord voor onderlinge lange vriendenbanden. Een eigen website is het domein waar oud-leerlingen van het voormalige internaat en oud-personeelsleden elkaar kunnen treffen. Een bezoek aan deze site nodigt uit tot informatie geven en krijgen.
Mutua fides, oud-leerlingen Katwijk De Breul. 

Regelingen en protocollen

Op De Breul zijn er voor allerhande zaken regelingen, reglementen en protocollen vastgesteld, deze zijn te vinden in het downloadcentrum.

Protocol laptopgebruik bij toetsen (link)

Ontheffingsregeling (link) en aanvraagformulier ontheffing vwo bovenbouw (link