Over ons

De Breul is een katholieke scholengemeenschap voor mavo, havo, atheneum en gymnasium in Zeist. Het gebouw ligt op een prachtig landgoed aan de Driebergseweg tussen Zeist en Driebergen. Scholengemeenschap De Breul staat voor goed onderwijs en brede vorming van leerlingen in een veilige sfeer en pedagogisch klimaat. De school gaat hierbij uit van Mutua fides (wederzijds vertrouwen) en respect voor elkaar.

Onze missie

Onze leerlingen ontwikkelen zich in een open en veilige omgeving tot zelfstandige, zelfverzekerde en ambitieuze jongvolwassenen, die hun mogelijkheden en talenten onderzoeken, verder brengen en actief inzetten, om – nu en later – positief bij te dragen aan de samenleving waar zij onderdeel van zijn.

Visie

We zijn ons ervan bewust dat we leven in een snel veranderde samenleving. Mee blijven doen vereist daarom dat we wendbaar zijn en dat we willen leren voor het leven. Jezelf leren kennen is net zo belangrijk als goede prestaties neerzetten. De visie van De Breul laat zich samenvatten in de woorden: “Laat zien wat je kan”. Op de Breul werken we vandaag aan de wereld van morgen. Wij bereiden onze leerlingen voor op hun toekomst door hen te leren hun eigen weg te vinden. Ons onderwijs zorgt ervoor dat onze leerlingen als zelfverzekerde en ambitieuze jonge mensen de wereld met een open blik tegemoet kunnen gaan. Zij kunnen dat omdat ze geleerd hebben te leren voor het leven, omdat ze geleerd hebben te vertrouwen op hun eigen kwaliteiten en omdat ze geleerd hebben oplossingen in samenwerking met anderen tot stand te brengen.

Schoolopbouw

Bestuur en Raad van Toezicht

Schoolleiding

De heer Ferry Brokers, rector/bestuurder

Managementteam

De heer Barend Klop, afdelingsmanager vwo
Mevrouw Sietske Erich, afdelingsmanager havo
De heer Erwin Dernison, afdelingsmanager mavo

Teamleiders

mavo 1 t/m 4: mevrouw Minouche Hermans
havo 1-2-3: Robert Hoolwerf
havo 4-5: mevrouw Mariska Punt
vwo 1-2-3: mevrouw Loes van Weenum
vwo 4-5-6: mevrouw Marit van Daal

Staf en bestuursondersteuning

Mevrouw Susan Booij, HRM adviseur
De heer Arthur Cohen, controller
Mevrouw Marscha Versteeg, hoofd onderwijs
De heer Joost Hoving, bestuurssecretaresse per 1-10-22
De heer Jelmer de Wal, manager bedrijfsvoering
De heer Wietze Wedman, bestuurssecretaris en functionaris gegevensbescherming

Raad van Toezicht

Het bevoegd gezag van De Breul wordt vertegenwoordigd door de rector/bestuurder van de Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs De Breul, gevestigd te Zeist. De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Deze Raad bestaat uit vijf leden en komt vijf maal per jaar bijeen. De Raad heeft een aantal bevoegdheden in het kader van de wet “Goed Onderwijs, Goed Bestuur”.

Leden
De heer mr. R. Koopmans (voorzitter)
De heer mr. M.H.F van Vugt
Mevrouw mr. K.S. Visscher
De heer R.J.B. Willemars RA
Mevrouw drs. M.A. van de Vorst

Documenten:
Reglement van de Raad van Toezicht
Stichtingsstatuten

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad behartigt op een zo goed mogelijke wijze de belangen van school, ouders, leerlingen en personeel op De Breul. Daarbij staat het motto Mutua fides (wederzijds vertrouwen) hoog in het vaandel. Zes keer per jaar komt de medezeggenschapsraad op vrijdagmiddag samen om besluiten te nemen en te adviseren over allerlei schoolzaken, variërend van het formatieplan tot een privacyreglement. De medezeggenschapsraad op De Breul bestaat uit een drietal geledingen, de oudergeleding, de leerlinggeleding en de personeelsgeleding.
De voorzitter van de MR is mevrouw Kim Teunis (email kimteunis@gmail.com). 

Actieve leerlingen

De Breul kent een scala aan groepen leerlingen die activiteiten organiseren voor hun medeleerlingen. Deze groepen zijn verenigd in de VLA (Vergadering van Leerlingenactiviteiten):

  • Leerlingenraad (LLR)
  • De leerlingen die deelnemen aan de benoemingsprocedure (VLIB) (Leerlingen die actief participeren in werving en selectie van nieuwe medewerkers)
  • CAB leerlingengroep (Leerlingen die organiseren en helpen bij activiteiten van de school)
  • iStudents (Leerlingen die medeleerlingen en medewerkers helpen met ICT vragen en problemen)
  • GSA (Gender en Sexuality Alliance: een gezellige supportgroep met leerlingen en docenten die zich inzetten voor de LHBTI+ gemeenschap op onze school)

Schoolgids

In de schoolgids staat informatie die voor ouders en leerlingen van belang is gedurende het hele schooljaar. Deze gidsen geeft de stand van zaken weer zoals deze is aan het begin van het schooljaar geldt.

Schoolplan

“De Breul in de steigers” is de titel van het Schoolplan 2018-2022. Het schoolplan is een schets van de huidige positie van de school en op grond daarvan bepaalde beleidsvoornemens voor de langere termijn. 

Gezondheidsbeleid

In het beleidsplan waarin wordt beschreven hoe wij de komende jaren het gezondheidsbeleid gaan vormgeven. Hierin bespreken we de missie De Breul een school te maken die een gezonde leefstijl voor onze leerlingen en medewerkers stimuleert. Het gaat hierbij niet alleen om overdracht van kennis, maar ook het breder leren (vaardigheden en houding), in een goede sfeer en in een gezonde en veilige omgeving moet centraal staan. Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen en het inzicht ten aanzien van de gevolgen en risico’s van een ongezonde leefstijl zoals overgewicht, roken, alcohol en drugsgebruik voor de ontwikkeling van de hersenen en van de fysieke gesteldheid van jongeren is de tijd rijp voor het verder invullen van beleid ten einde ‘een Gezonde School’ te creëren en dit vervolgens te behouden. Dit beleid heeft niet alleen betrekking op onze leerlingen van de school, maar ook op de docenten, ouders en de regels van onze school. 

Gezonde school

Scholengemeenschap De Breul is gezond!

De Breul is sinds 2017 in het bezit van het vignet Gezonde School. Met het vignet Gezonde School laat De Breul zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen.

Inmiddels heeft de school al drie certificaten van de Gezonde School verdiend te weten:

Themacertificaat: Bewegen en sport
Themacertificaat: Welbevinden
Themacertificaat: Roken, alcohol en drugspreventie

De Breul is trots op dit behaalde resultaat!

Zo zorgen wij voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Gezonde Gouden kantine

Onze school is in het bezit van een gouden Schoolkantineschaal van het Voedingscentrum. Ten minste tachtig procent van het aanbod in de kantine bestaat nu uit een gezonde keuze. Een gezonde uitstraling en een gezonder aanbod staat centraal in onze gezonde schoolkantine.

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

Bestuursverslag (jaarverslag)

Ieder jaar legt het bestuur van Katholieke Scholengemeenschap De Breul met een jaarverslag verantwoording af over het voorafgaande jaar. Dit jaar hebben we van dit verslag ook een verkorte versie gemaakt en hebben we de belangrijkste feiten en cijfers samengevat. Zo hopen wij dat we de ontwikkelingen binnen onze school inzichtelijk maken voor een bredere groep van medewerkers, leerlingen, ouders en andere belangstellenden. Veel leesplezier!

De bestuursverslagen van de afgelopen jaren:
Bestuursverslag 2020
Bestuursverslag 2021

Schoolactiviteiten

De Breul kent een groot aantal activiteiten waar leerlingen aan deelnemen. Alle voorexamenklassen kennen al jaren een buitenlandse werkweek. Er zijn in alle afdelingen en jaarlagen tal van (dag-)excursies voor de leerlingen. Er zijn veel culturele activiteiten, zo is er jaarlijks een talentenjacht of een grote musical en wordt er deelgenomen aan wedstrijden en toernooien op het gebied van kennis, debatteren, muziek en sport. Ook het lopen van maatschappelijke stages door leerlingen maakt deel uit van het activiteitenprogramma van De Breul.

AVG & Privacyverklaring

Veiliger met privacy

Een veilige leer- en werkomgeving voor leerlingen én medewerkers vinden wij ontzettend belangrijk. De nieuwe privacywetgeving die vanaf 25 mei 2018 van kracht is, draagt hiertoe bij.

Deze Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zorgt voor versterking van ieders privacyrechten. Medewerkers, ouders en leerlingen krijgen meer zeggenschap over hun eigen persoonsgegevens en wij laten als De Breul zien dat we zorgvuldig omgaan met deze gegevens.

Teneinde ouders/verzorgers, leerlingen en onze medewerkers goed te informeren over welke rechten zij hebben om hun persoonsgegevens te beschermen, zijn online ook drie informatieboekjes rondom privacy beschikbaar (zie onderstaand).

Privacyverklaring & Verwerkingsregister In onze online privacyverklaring De Breul staat hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Zo is inzichtelijk:

  • welke persoonsgegevens wij verwerken;
  • met welk specifiek doel wij dit doen;
  • of wij de gegevens delen met andere organisaties en zo ja, met welke.

Belangrijke documenten over privacy:

Meer informatie
Heeft u vragen over hoe wij omgaan met persoonsgegevens of over onze privacyverklaring, laat het ons weten via privacyvragen@de-breul.nl. Onze Functionaris Gegevensbescherming (de heer Wedman) neemt dan contact met u op.

Stichting Oud-leerlingen Katwijk

Begin jaren tachtig sloot het internaat Katwijk De Breul in Zeist haar poorten. Het internaat heeft reeds in 1953 een Stichting Oud-leerlingen Katwijk opgericht en het credo Mutua fides (wederzijds vertrouwen) is voor de oud-leerlingen het codewoord voor onderlinge lange vriendenbanden. Een eigen website is het domein waar oud-leerlingen van het voormalige internaat en oud-personeelsleden elkaar kunnen treffen. Een bezoek aan deze site nodigt uit tot informatie geven en krijgen: Mutua fides, oud-leerlingen Katwijk De Breul.