Downloadcentrum

Nieuwsbrieven

BreulBerichten

Studiebegeleiding via StudieHub

BreulBerichten voor ouders en leerlingen

Over De Breul

Algemeen

Aanmeldprocedure jaar 2 t/m 6 voor schooljaar 22-23

Gedrags-integriteitscode De Breul definitief

Bestuursverslag 2020

Aannamebeleid brugklassen 2022-2023

SVO-VO brochure 2022-2023

Statuten stichting katholiek vo De Breul

Schoolplan 2018-2022

Handleiding gebruik schoolloket

Informatie schoolloket

Overhoorprogramma en nuttige sites

Veiligheid omtrent pesten

Faalangst en F- training

Reglement Ouderraad

Zorgkaart

Protocol medisch handelen en medicijngebruik + formulier sept. 2018

Formulier medisch handelen

Formulier aanvraag bijzonder verlof voor leerlingen_2021

Klokkenluidersregeling_2017

Bestuursverslag 2021

Gezondheidsbeleid 2022-2023

Schoolgids 2022-2023

Kwaliteit

Kwaliteitskaart online lessen

Klachtenregeling

Leiding

Reglement Raad van Toezicht

Participatie

Leerlingenvertegenwoordiging

Schoolkosten

Handleiding gebruik schoolloket

Informatie schoolloket

Handleiding gebruik schoolloket

Informatie schoolloket

Onderwijs

Afdeling havo

Havo-vwo 2_voorlichting afstromen naar mavo-3

Afdeling mavo

Havo-vwo 2_voorlichting afstromen naar mavo-3

Afdeling vwo

Aanvraagformulier ontheffing voor vwo bovenbouw

Bevorderingsnormen vwo 2 Technasium

Bevorderingsnormen atheneum 2 Technasium

Bevorderingsnormen brugklas vwo Technasium

Ontheffingsregeling

Examens

Regeling bijzondere faciliteiten examen

Informatiebrief aanvraagregeling bijzondere faciliteiten

Formulier aanvraag bijzondere faciliteiten examens

Examenreglement 2021-2022

Excellentieprogramma

Delf-programma schooljaar 2022-2023

Informatiebrief Cambridge Master Class 21-22

Opgaveformulier Cambridge Master Class 21-22

Erasmusproject

Cambridge

PTA Meerdere afdelingen

PTA Havo-4 2021-2022

PTA vwo-6 2021-2022

PTA mavo-4 2021-2022

PTA havo-5 2021-2022

PTA vwo-5 2021-2022

PTA vwo-4 2021-2022

PTA mavo-3 2021-2022

Regelingen en procedures

Protocol gebruik van camera- en videobeelden

Sociaal veiligheidsplan 2021-2022 def

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen

Anti-pestprotocol

Aanvraagformulier ontheffing voor vwo bovenbouw

Gedrags-integriteitscode De Breul definitief

Protocol dyslexie

Gids leerlingondersteuning 2021 def

Protocol dyscalculie

Protocol social media

Protocol laptopgebruik bij toetsen

Leerlingenstatuut

Protocol genotmiddelen

Verzuimprotocol en protocol schorsing en definitieve verwijdering

Meldcode vermoeden huiselijk geweld en kindermishandeling

Ontheffingsregeling

Gebruik van beeldmateriaal op school

Regeling getalenteerde leerlingen

Absentiebeleid

Aanmelden

Algemene brieven voor ouders

Brochure behorende bij diatoetsen brugklassen

Brieven afdeling Havo

Brieven afdeling Mavo

Brieven afdeling Vwo

Begeleiding

Dyslexie

Aanvraag pre-test dyscalculie

Aanvraag pre-test dyslexie

Protocol dyslexie

Aanvraag gesproken leerboeken_september 2021

Gesproken leerboeken

Protocol dyscalculie

Passend onderwijs

Schoolondersteuningsprofiel

Ouderraad

Bevorderingsnormen

Voorlichting afstromen

Havo-vwo 2_voorlichting afstromen naar mavo-3

Normen havo

Bevorderingsnormen havo 3

Bevorderingsnormen havo 4

Bevorderingsnormen brugklas havo-vwo & brugklas havo-vwo technasium

Bevorderingsnormen havo-vwo 2

Normen mavo

Bevorderingsnormen mavo-havo 2

Bevorderingsnormen brugklas mavo-havo

Bevorderingsnormen mavo 3

Normen vwo

Bevorderingsnormen vwo 2 Technasium

Bevorderingsnormen atheneum 2 Technasium

Bevorderingsnormen brugklas gymnasium

Bevorderingsnormen brugklas atheneum

Bevorderingsnormen vwo 4

Bevorderingsnormen gymnasium 3

Bevorderingsnormen vwo 5

Bevorderingsnormen gymnasium 2

Bevorderingsnormen atheneum 2

Bevorderingsnormen atheneum 3

ICT

AVG & Privacyverklaring

Privacyreglement

Informatieboekje privacy versie medewerkers

Informatieboekje privacy versie leerlingen

Informatieboekje privacy, versie ouders/verzorgers

Privacy verklaring

Slim.nl software

SLIM, gratis Microsoft officepakket instructie

Software bestellen via SLIM