Aanmelden

Leuk dat je onze site bekijkt! Dat kan maar om één reden zijn:
Je bent op zoek naar een goede school waar je na de basisschool naar toe wilt gaan. De keuze die je gaat maken is belangrijk en niet altijd makkelijk.

Waar het om gaat is dat jij je thuis voelt op je nieuwe school. Om dat te ontdekken is het van belang dat je op veel scholen gaat kijken en dan pas je keuze maakt. Op deze pagina kun je al een beetje zien hoe het bij ons op De Breul is.

Brochures

Bekijk onze brugklasbrochure en/of Gymnasiumbrochure! Voor info over de brugklassen lees verder.

 

   

Aanmelden klas 2 en hoger

Overstappen van een andere school naar De Breul kan alleen per start van een nieuw schooljaar, behalve als het een leerling betreft die lopende het schooljaar verhuist naar ons wervingsgebied.

Voor klas 2 t/m 6 kunnen leerlingen woonachtig in de woonkernen  (primair wervingsgebied) van de gemeente Zeist, de Utrechtse Heuvelrug, Bunnik, Odijk en Werkhoven zich aanmelden. Het is belangrijk dat u zich realiseert dat wij pas in de laatste week voor de zomervakantie weten of er plek is. Voordat wij uitsluitsel kunnen geven daarover doorlopen we een procedure en hierbij geldt een aantal criteria.

In het geval van een verhuizing

Gezinnen die zich vestigen in ons primair wervingsgebied kunnen hun zoon of dochter aanmelden. Het nieuwe woonadres moet bekend zijn voor de start van het nieuwe schooljaar. Ook moet er moet plaats zijn in de gewenste jaarlaag. Voor het aanmelden van leerlingen kunnen ouders contact opnemen met de leerlingcoördinator van de betreffende afdeling.

Andere reden dan een verhuizing, bijvoorbeeld instromers van andere scholen:

 • Aanmelden kan alleen tussen 7 mei en 1 juni 2018 via onze website.
 • Er moet ruimte zijn in de betreffende afdeling en jaarlaag. Voor de bovenbouw moet het opgegeven pakket passen in het clusterpatroon.
 • Voor elke afdeling en jaarlaag zal er door loting een plaatsingsvolgorde bepaald worden. Een aannamecommissie bepaalt of een leerling toegelaten kan worden.
 • We volgen het overgangsbesluit van de afleverende VO-school.
 • We willen het volledige leerlingdossier hebben en beoordelen of een leerling toelaatbaar is.
 • Voor doorstromers (mavo 4>havo 4 en havo 5>vwo5) geldt dat zij aan dezelfde norm dienen te voldoen als onze eigen doorstromers (zie hiervoor website>downloadcentrum>bevorderingsnormen).
 • In de week van 9 juli is bekend of leerlingen die zich voor 1 juni hebben opgegeven, geplaatst kunnen worden en worden er intakegesprekken gevoerd.
 • Aanmeldperiode: Aanmelden kan alleen plaatsvinden tussen maandag 7 mei en vrijdag 1 juni 2018. Vanaf 7 mei kunnen ouders via deze link op  deze website de inschrijving kenbaar maken. Ouders ontvangen een bevestigingsbericht.

Voor specifieke informatie kunt u per mail contact opnemen met:

Leerling coördinatoren:

mavo 1-4: Mevrouw Ilonka de Hart
havo 1-3:  Mevrouw Simone Magnée
havo 4-5: De heer Tijs van den Boogaard
vwo 1-3:   De heer Sido van Westreenen
vwo 4-6:  Mevrouw Paula de Jong   

Onze brugklassen

Op je plek in een van onze brugklassen

In de brugklas willen we je vertrouwd maken met het onderwijs op De Breul. Wij bieden eigentijds onderwijs aan. Dit betekent dat we steeds op zoek zijn naar verbeterd, actueel lesmateriaal.

Voor elke leerling  is er op onze school een mogelijkheid om zijn interesses, kwaliteiten en talenten te ontwikkelen. Dat alles vindt plaats in een prettige leeromgeving, die je motiveert en stimuleert om het beste uit jezelf te halen zodat je je toekomst met een open blik en vol vertrouwen in kunt gaan.
In het eerste jaar op onze school word je geplaatst in een brugklas. We hebben  vier soorten brugklassen. De mavo/havo-, de havo/vwo- en de atheneum en de Gymnasium-brugklas. Het hangt van het schooladvies af in welke brugklas je wordt geplaatst. Jouw basisschool geeft ons ook een advies in welke brugklas zij denken dat je het beste geplaatst kan worden.
In het eerste jaar op De Breul leer je veel verschillende vakken, maar ook hoe je moet leren en hoe je het huiswerk moet maken en plannen. In de brugklas krijg je 32 lessen per week. Elke les duurt 50 minuten. Je krijgt les in de volgende vakken: Nederlands, Engels, Frans, wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, techniek, tekenen, muziek, handvaardigheid, gymnastiek, levensbeschouwelijke vorming en mentorles.
Bijzonder: In de brugklas kun je zes weken lang twee lesuren zelf uitkiezen: drummen, filosofie, yoga, circus, dans…

Aan het einde van het eerste jaar bekijken we samen met alle docenten in welk niveau je het beste geplaatst kan worden in leerjaar twee. We kijken niet alleen naar de cijfers, maar ook belangrijk naar hoe je inzet tijdens de lessen is.

Contact aanmelden mavo/havo brugklassen:
Erwin Dernison, afdelingsmanager of  Ilonka de Hart, leerlingcoördinator

Contact aanmelden havo/vwo brugklassen:
Sietske Erich, afdelingsmanager of  Simone Magnée, leerlingcoördinator

Contact aanmelden vwo brugklassen:
Damiët  Schellekens
,  afdelingsmanager of  Sido van Westreenen, leerlingcoördinator

Het gymnasium

Als je een vwo-advies hebt kun je kiezen uit (tweetalig) atheneum, technasium of gymnasium. Het is allemaal voorbereidend wetenschappelijk onderwijs; met het vwo-diploma kun je naar de universiteit. Zie ook de gymnasiumbrochure.

Als je goed kunt leren én je vindt leren leuk, dan is het gymnasium echt iets voor jou. Iets onderzoeken, puzzelen, een probleem oplossen, een vraag tot op de bodem uitzoeken, filosoferen, een proefje doen, creatief zijn – daarvoor ga je naar het gymnasium.

Als je denkt “zeg nou maar gewoon wat ik moet leren, maken en doen!”, dan kun je beter iets anders kiezen. Lees verder.

Aannamebeleid brugklassen

De aanmeldingsprocedure is in de regio Utrechtse Heuvelrug tussen de verschillende scholen voor het voortgezet onderwijs afgestemd. Alle scholen doorlopen dezelfde stappen en hanteren hetzelfde tijdpad. Er is regelmatig overleg over het verloop van de procedure. Bij de aanmelding worden de volgende stappen doorlopen:

 • De basisschool bespreekt met de ouders en de leerling de schoolkeuze;
 • Ouders en kind maken een keuze en machtigen de basisschool om hun zoon/dochter middels een machtigingsformulier aan te melden bij een school voor V.O.;
 • De basisschool meldt de leerling digitaal aan op de VO-school van zijn/haar keuze, hierbij wordt alleen de school van eerste keuze aangegeven;
 • De basisschool geeft een advies aan de leerling;
 • De basisschool stuurt digitaal naar de school van eerste keuze, het aanmeldingsformulier, de gegevens uit het Leerlingvolgsysteem, het onderwijskundig rapport (OKR), waarin het basisschooladvies is opgenomen;
 • De periode van aanmelden loopt van 20 februari tot en met 15 maart 2018;
 • Na 15 maart 2018 ontvangen de ouders van de aangemelde leerlingen een bevestigingsbrief.
 • De toelatingscommissie bespreekt de aangemelde leerlingen, neemt contact op met, of bezoekt de basisschool. De toelatingscommissie bepaalt in welk type brugklas een leerling wordt.
 • Op 5 april 2018 wordt het plaatsingsbesluit van de 1e ronde aan de ouders toegestuurd.
 • Leerlingen die geplaatst worden, krijgen het originele aanmeldingsformulier (formulier B) toegestuurd. Dit formulier moet volledig ingevuld en ondertekend teruggestuurd worden. Pas als dit originele aanmeldingsformulier in het bezit is van De Breul is de inschrijving definitief.
 • Als een leerling na aanmelding op een vo school is toegelaten, kan de aanmelding na de plaatsingsrondes niet meer ingetrokken worden om een toelating op een andere school te regelen.

Dyslexieverklaringen, rapporten, verzoeken om andere extra ondersteuningsbehoefte e.d. moeten uiterlijk 13 maart a.s. op De Breul aangeleverd zijn.

Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, moeten z.s.m. contact opnemen met de zorgcoördinator mevrouw M. Beekman en een afspraak met haar maken. m.beekman@de-breul.nl

Als een leerling niet geplaatst kan worden, ontvangen de ouders hierover bericht. Samen met de basisschool wordt dan een volgende school voor voortgezet onderwijs gekozen. De basisschool weet op welke school nog plaats is.

Aannamebeleid  van De Breul

Op De Breul  kunnen leerlingen aangemeld worden voor de volgende brugklassen:

 • Brugklas mavo/havo
 • Brugklas havo/vwo
 • Brugklas atheneum
 • Brugklas gymnasium

Er is ruimte voor ruim 300 leerlingen. Hierbij streven we naar een evenwichtige verdeling over de afdelingen (3 mavo/havo, 4 havo/vwo, 2 atheneum en 2 gymnasium)

Voor het schooljaar 2018-2019 is het beleid als volgt:

 • De Breul verleent voorrang aan leerlingen waarvan een broer of zus op De Breul zit of onderwijs hebben gevolgd en een diploma hebben behaald.
 • Kinderen van personeelsleden hebben voorrang,
 • Leerlingen die verhuizen vanuit een andere regio of vanuit het buitenland naar de gemeente Zeist, de gemeente Bunnik en de deelgemeente Driebergen hebben voorrang,
 • Vervolgens worden gegarandeerd aangenomen de leerlingen uit:  de Gemeente Zeist (de deelgemeentes: Den Dolder, Bosch en Duin, Huis ter Heide en Austerlitz), Driebergen (als deelgemeente van de gemeente Heuvelrug), Bunnik en Odijk.
 • Daarna worden de leerlingen aangenomen uit de verder weg gelegen gemeentes. Mochten er dan te veel aanmeldingen zijn, zal er in die groep worden geloot. (zie lootschema) De afgelopen 6 jaar hebben wij niet hoeven loten.

Tweede ronde aanmeldingen: Bovenstaande voorrangsregels gelden alleen als kinderen bij de aanmelding De Breul als eerste keuze hebben opgegeven.

Aannamecriteria voor plaatsing in leerjaar 1

De toelatingscommissie van De Breul zal bij het bepalen van het plaatsingsbesluit gebruik maken van:

 • het advies van de basisschool (dit is leidend).
 • het onderwijskundig rapport van de basisschool.
 1. Voor toelating tot het gymnasium is een ongedeeld vwo-advies van de basisschool nodig.
 2. Voor het atheneum een ongedeeld vwo advies of een gedeeld havo/vwo advies. Bij een gedeeld advies havo/vwo overleggen we met de basisschool voor plaatsing in onze brugklas atheneum.
 3. Voor toelating tot de havo/vwo verwachten we een ongedeeld havo of hoger.
 4. Voor toelating tot de mavo/havo verwachten we een ongedeeld advies vmbo-tl of hoger.